Đời Sống Đạo của Giới Trẻ Di Dân Tây Nguyên

Faith Practices of Young Migrants in the Central Highlands

Các tác giả

  • Phaolô Nguyễn Phước Tuyển, C.Ss.R. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0003-2723-5926
  • Giuse Nguyễn Văn Mạnh, C.Ss.R. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam
  • Giuse Nguyễn Hoàng Việt, C.Ss.R. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0002-5775-8747
  • Phêrô Nguyễn Ái, S.S.S. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0005-5873-6269

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24417

Từ khóa:

Đời sống đạo, di dân, giới trẻ Công Giáo

Tóm tắt

Đứng trước làn sóng di cư không ngừng trong những năm gần đây, một vấn đề cấp thiết đặt ra đó là Mục vụ di dân. Tùy theo, đối tượng , vùng miền, hoàn cảnh khác nhau, ta nhận thấy có không ít khó khăn, thách thức đặt ra, đặc biệt với các bạn trẻ - những thành phần quan trọng của xã hội và giáo hội. Các bạn đang cần gì? Đâu là giải pháp hữu ích nhất giúp các bạn trong đời sống tâm linh? Hiểu được điều đó, với mong muốn đi sâu hơn nữa trên bước đường đồng hành với các bạn trẻ công giáo vùng Tây Nguyên đang sinh sống tại Sài Gòn, nhóm nghiên cứu chúng tôi muốn thực hiện một nghiên cứu khảo sát về đời sống đạo của bạn, qua đó phần nào giúp người ta có cái nhìn rõ hơn, cũng như giúp những ai muốn đưa ra một phương hướng mục vụ có được kết quả hữu ích nhất phù hợp với thực trạng.

Abstract

The purpose of this study is to provide an objective and pastoral perspective on the religious life of Central Highlands migrant in Saigon. Faced with the recent influx of migration, pastoral care for migrants has become a pressing issue. Depending on the different objects and circumstances, a number of difficulties and challenges are posed, especially for young people – a vital component of society and the Church. What do they need? What are the most effective solutions to support their spiritual lives? With the desire to accompany young Central Highlands Catholics in Saigon more deeply, our research team wanted to conduct a survey study on their religious life, which in turn could provide a clearer perspective and helps those who want to give a pastoral direction to achieve the best possible results in line with the current situation.

Tiểu sử của Tác giả

Phaolô Nguyễn Phước Tuyển, C.Ss.R., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Phaolô Nguyễn Phước Tuyển là tu sĩ Hội dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.). Hiện nay thầy Phaolô Nguyễn Phước Tuyển đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Paul Nguyen Phuoc Tuyen is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R). He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Giuse Nguyễn Văn Mạnh, C.Ss.R., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Mạnh là tu sĩ Hội dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.). Hiện nay thầy Giuse Nguyễn Văn Mạnh đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Nguyen Van Manh is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R). He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Giuse Nguyễn Hoàng Việt, C.Ss.R., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Nguyễn Hoàng Việt là tu sĩ Hội dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.). Hiện nay thầy Giuse Nguyễn Hoàng Việt đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Nguyen Hoang Viet is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R). He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Phêrô Nguyễn Ái, S.S.S., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Phêrô Nguyễn Ái là tu sĩ Hội dòng Thánh Thể (S.S.S.). Hiện nay thầy Phêrô Nguyễn Ái đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Peter Nguyen Ai is currently a brother at the S.S.S. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Đinh Đức Huỳnh. "Hiện tượng di dân.” Thời sự Thần học, số 74 (11/2016). Trung tâm học vấn Đa minh. Truy cập ngày 4-1-2024.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Tông huấn Christus Vivit. Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ. Hà Nội: NXB. Tôn giáo, 2019.

Hội đồng Giáo hoàng Mục vụ Di dân. Huấn thị Erga Migrantes Caritas Christi. Ủy ban Mục vụ Di dân Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ. 2010.

Lê Đức, Nguyễn Quốc Thuần, biên soạn. Di dân Việt Nam tại Á Châu – thực trạng và đường hướng mục vụ. Manila: Logos Publications, Inc. 2020.

Nguyễn Thị Thư. “Sống đạo: Câu chuyện dài muôn thuở.” Ngày 23-11-2021. Truy cập ngày 8-1-2024, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/song-dao-cau-chuyen-dai-muon-thuo--44102.

Nguyễn Văn Ty. “Một số khía cạnh chưa được bàn tới của mục vụ di dân: Mục vụ di dân của giáo hội địa phương nơi xuất phát.” Truy cập ngày 4-1-2024, https://dcvxuanloc.net/mot-so-khia-canh-chua-duoc-ban-toi-cua-muc-vu-di-dan-muc-vu-di-dan-cua-giao-hoi-dia-phuong-noi-xuat-phat/.

Peter L. Berger và Thomas Luckman. Sự kiến tạo xã hội về thực tại. Trần Hữu Quang chuyển ngữ. Hà Nội: NXB. Tri Thức, 2015.

Phạm Minh Triều. “Mục vụ sống đạo cho các người trẻ và gia đình di dân.” Ngày 25-2-2020. Truy cập ngày 8-1-2024, https://vinhson.net/muc-vu-song-dao-cho-cac-nguoi-tre-va-gia-dinh-di-dan.html#_edn2.

Phạm Trung Dong. “Ban mục vụ di dân.” Truy cập ngày 4-1-2024, https://tgpsaigon.net/bai-viet/ban-muc-vu-di-dan-53353.

Văn Yên. “Phỏng vấn Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về di dân tại Việt Nam.” Truy cập ngày 4-1-2024, https://tgpsaigon.net/bai-viet/phong-van-duc-cha-giuse-do-manh-hung-ve-di-dan-tai-viet-nam-53904.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-29

Cách trích dẫn

Nguyễn, Phước Tuyển, Văn Mạnh Nguyễn, Hoàng Việt Nguyễn, và Ái Nguyễn. 2024. “Đời Sống Đạo của Giới Trẻ Di Dân Tây Nguyên: Faith Practices of Young Migrants in the Central Highlands”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (1):80-98. https://doi.org/10.54855/csl.24417.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.