Những Thách Đố Của Lời Khấn Vâng Phục và Phương Thế Để Sống Lời Khấn Vâng Phục Trong Đời Sống Thánh Hiến Giữa Lòng Thế Giới Ngày Nay

The Challenges of the Obedience Vow and the Ways to Live Obedience in the Life of Holiness in the World Today

Các tác giả

  • Phêro- Hiếu Nguyễn Quang Trung Học Viện Thánh Alphongso, Vietnam https://orcid.org/0009-0005-4130-9893
  • Phêro Lê Văn Bắc Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam
  • Giuse- Viên Nguyễn Văn Cảnh Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam
  • Fx Nguyễn Thanh Đạt Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam https://orcid.org/0009-0001-5058-8418
  • G.B Nguyễn Văn Hoạt Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam
  • Giuse Phạm Văn Thanh Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.23334

Từ khóa:

Đời sống Thánh hiến, Khiết Tịnh, Vâng Phục, Khó Nghèo

Tóm tắt

Đời sống Thánh hiến được xem là một cuộc nhập thế giữa dòng đời. Có thể nói, Tu sĩ là những con người “không thuộc về thế gian,” nhưng sống giữa thế gian và chịu ảnh hưởng của nó. Đặc biệt là trong một thế giới không ngừng đổi thay trên tất cả các lãnh vực của đời sống xã hội. Điều đó đã tác động một cách mạnh mẽ đến đời sống tu trì và trở thành một thách đố lớn đối với những ai đang dấn thân cho lý tưởng này. Nhất là trong việc tuân giữ các lời khuyên Phúc Âm: Khiết Tịnh, Khó Nghèo và Vâng Phục bằng lời khấn hoặc bằng mối ràng buộc thánh. Đức Gioan Phaolô II xác quyết: “Các lời khuyên Phúc Âm là một ân huệ của Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh. Qua hồng ân đó các tu sĩ diễn tả cho thế giới biết rằng Thiên Chúa yêu thương và Ngài hoạt động trong trong sự yếu đuối nơi bản tính mỏng dòn của những người Ngài kêu gọi.” Cũng thế, lời khuyên về đức Vâng phục, được đảm nhận trong tinh thần Đức tin và Đức ái để theo bước Chúa Kitô là Đấng đã vâng phục cho đến chết (x. Pl 2, 6-11). Người Tu sĩ sống theo lối sống của Chúa Kitô để biểu lộ sự hiện diện nhiệm mầu của Nước Thiên Chúa. Vì thế, đức Vâng phục đòi buộc ý chí của người sống đời Thánh hiến một sự vâng phục trong tình yêu. Vậy nên việc sống đức Vâng phục là một thách đố không hề nhỏ đối với người Tu sĩ. Vấn đề khủng hoảng về các giá trị luân lý, đạo đức và nguy cơ loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống; khuynh hướng tôn sùng chủ nghĩa thế tục, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, …, tất cả những điều đó đã ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến đời sống của người Tu sĩ. Do đó, đề tài: “Những thách đố của lời khấn Vâng phục và phương thế để sống lời khấn Vâng phục trong đời sống Thánh hiển ngày nay” nhằm tìm hiểu cũng như làm rõ hơn vấn đề được đặt ra. Từ đó có thể có cái nhìn tổng quát và hiểu biết hơn về ơn gọi “đặc biệt” này. 

Abstract

Holy Life is Seen as an Encounter with the World. It can be said that monks and nuns are people who are 'not of this world,' yet they live in the midst of the world and are influenced by it, especially in a world that is constantly changing in all aspects of social life. This has strongly impacted their life of solitude and has become a significant challenge for those who embrace this ideal, especially in adhering to the Gospel counsels of Chastity, Poverty, and Obedience through vows or sacred commitments.

Pope John Paul II affirmed, 'The Gospel counsels are a grace from the Holy Trinity. Through this grace, monks and nuns express to the world that God loves and acts in the weakness of human nature, which He calls.' Similarly, the counsel of Obedience, undertaken in the spirit of Faith and Love, follows in the footsteps of Christ, who obeyed until death (Philippians 2:6-11). Monks and nuns live according to the lifestyle of Christ to manifest the eschatological presence of the Kingdom of God. Thus, the virtue of Obedience demands the will of those living the consecrated life to be obedient in love.

Therefore, living the virtue of Obedience poses a considerable challenge for the monastic life. The crisis concerning moral values, ethics, and the risk of eliminating God from life; the tendency to worship materialism, pragmatism, individualism, and so forth, have all directly affected the lives of monks and nuns. Thus, the topic 'The Challenges of the Obedience Vow and the Way to Live the Obedience Vow in Contemporary Consecrated Life' aims to understand and clarify the issues raised. From there, a more comprehensive and profound understanding of this 'special' calling.

Tiểu sử của Tác giả

Phêro- Hiếu Nguyễn Quang Trung , Học Viện Thánh Alphongso, Vietnam

Phêro- Hiếu Nguyễn Quang Trung đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Peter- Hieu Nguyen Quang Trung is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Phêro Lê Văn Bắc , Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

Phêrô Lê Văn Bắc đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Peter Le Van Bac is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse- Viên Nguyễn Văn Cảnh , Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

Giuse-Viên Nguyễn Văn Cảnh đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Joseph- Vien Nguyen Van Canh is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Fx Nguyễn Thanh Đạt , Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

Fx Nguyễn Thanh Đạt đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Francis Nguyen Thanh Dat is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

G.B Nguyễn Văn Hoạt , Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

G.B Nguyễn Văn Hoạt đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

John the Baptist Nguyen Van Hoat is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Phạm Văn Thanh , Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

Giuse Phạm Văn Thanh đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Joseph Pham Van Thanh is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Tài liệu tham khảo

Catechismo Dei Voti Religiose Paolo Prvera, Thánh Hiến cuộc đời, Phạm Duy Lề Chuyển ngữ,11.

X. Thánh Công Đồng Vaticano II, UBGLĐT Trực thuộc Hội Đống Giám Mục Việt Nam chuyển ngữ (Hà Nội: NXB. Tôn giáo 2012). 151;154.

X. Dòng Thánh Gia – Long Xuyên, đăng trong “Báo Dựng Lều số 39”, ngày đăng 19-05-2017, ngày truy cập 22-02-2023, https://ungsinhdongten.net/loi-khan-vang-loi-voi-nhung-thach-trong-thoi-dai-ngay-nay/.

X. Ausculta 3, Niềm vui nhân đức, (Đơn Dương: NXB. Học viện triết Châu Sơn, 2017), 50.

Catechismo Del Voti Religiosi, Thánh hiến cuộc đời, Phạm Duy Lễ dịch (Giáo cương lời khấn tu trì dưới ánh sáng Công đồng Vaticanô II), 169-170).

Nguyễn Ngọc Hải, Nhân luận triết học, (Hà Nội: NXB, Tôn Giáo, 2021), 64.

X. Ausculta 3, Niềm vui nhân đức, 55.

Ibid., 56.

X. Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô VI, Tông huấn Chứng tá phúc âm, số 27, 1976.

X M. Leo Nguyễn Thành Trung, đăng trong Đời Sống Thánh Hiến, ngày truy cập 22-02-2023, http://danvienphuocly.com/doi-song-thanh-hien/dan-si-song-loi-khan-vang-phuc-trong-the-gioi-hom-nay-2415.html#_ftn12.

Đời thánh hiến và lời khấn dòng, Lưu hành nội bộ, Hội dòng Xi-tô Thánh Gia, 79.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-10-31

Cách trích dẫn

Nguyễn, Quang Trung, Văn Bắc Lê, Văn Cảnh Nguyễn, Thanh Đạt Nguyễn, Van Hoat Nguyễn, và Văn Thanh Phạm. 2023. “Những Thách Đố Của Lời Khấn Vâng Phục Và Phương Thế Để Sống Lời Khấn Vâng Phục Trong Đời Sống Thánh Hiến Giữa Lòng Thế Giới Ngày Nay: The Challenges of the Obedience Vow and the Ways to Live Obedience in the Life of Holiness in the World Today”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 3 (3):33-41. https://doi.org/10.54855/csl.23334.

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.