An tử dưới góc nhìn của Giáo hội Công Giáo

Euthanasia from the perspective of the Catholic Church

Các tác giả

  • JB. Ninh Nguyễn Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24425

Từ khóa:

An tử, Lòng thương xót, Quyền tự quyết cá nhân, Phẩm giá con người

Tóm tắt

Từ góc nhìn của Giáo hội Công giáo, vấn đề an tử không đơn thuần là quyết định cá nhân hay hành động từ bi nhằm giảm đau đớn. Mặc dù có những lập luận ủng hộ an tử dựa trên quyền tự quyết và lòng thương xót, Giáo hội Công giáo nhấn mạnh vào sự tôn trọng cuộc sống và lòng nhân từ không nằm ở việc kết thúc nó. Giáo hội khẳng định rằng giết chết không bao giờ là giải pháp đúng đắn, thay vào đó, cần tôn trọng và chăm sóc lẫn nhau đến cuối cùng, giảm bớt đau đớn và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Điều này thể hiện lòng từ bi và tôn trọng giá trị cuộc sống, quan tâm đến tất cả các nhóm dân số, bao gồm cả những người trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Theo lập luận của Giáo hội, sự sống là thánh thiêng và do Thiên Chúa ban tặng, vì vậy, không ai có quyền kết thúc cuộc sống của người khác, bất kể hoàn cảnh nào. Sự sống không chỉ giới hạn trên thế gian mà còn là sự sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa. Giáo hội phản đối an tử vì vi phạm thiên luật và xúc phạm phẩm giá con người; quyền tự quyết cá nhân không thể vượt qua giá trị thánh thiêng của sự sống, và lòng thương xót không được biện minh cho hành vi giết người. Đau khổ và cái chết được xem là cánh cửa dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu, giúp người Kitô hữu đối diện với chúng với bình an và hy vọng vào sự sống vĩnh hằng trong Chúa Giêsu Kitô.

Abstract

From the perspective of the Catholic Church, the issue of euthanasia is not merely a personal decision or an act of mercy to alleviate suffering. Although there are arguments supporting euthanasia based on individual autonomy and compassion, the Catholic Church emphasizes the sanctity of life and compassion that does not end with ending it. The Church asserts that killing is never the right solution; instead, it advocates for respecting and caring for one another until the end, alleviating pain, and improving the quality of life for the sick. This approach reflects a profound compassion and respect for the value of life, showing concern for all populations, including those in the most difficult circumstances. According to the Church's teaching, life is sacred and given by God; thus, no one has the right to end another's life, regardless of the circumstances. Life is not only limited to this world but also extends to eternal life in God. The Church opposes euthanasia as it violates divine law and offends human dignity; individual autonomy cannot override the sacred value of life, and compassion cannot justify the act of killing. Suffering and death are seen as gateways to eternal life, enabling Christians to face them with peace and hope in the eternal life through Jesus Christ.

Tiểu sử Tác giả

JB. Ninh Nguyễn, Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

JB Ninh nguyễn là học viên của Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình.

Tài liệu tham khảo

X. Gioan Phaolô II, Thông điệp Tin mừng sự sống (1995), số 38.

Gioan Phaolô II, Thông điệp Tin mừng sự sống (1995), số 57.

Gioan Phaolô II, Thông điệp Tin mừng sự sống (1995), số 66

Gioan Phaolô II, Thông điệp Tin mừng sự sống (1995), số 23.

X. Quỳnh Trung (chuyển ngữ), “Buổi lễ tái sinh của Betsy,” truy cập ngày 10-08-2021, https://tuoitre.vn/buoi-le-tai-sinh-cua-betsy-1406173.htm.

X. Trần Mạnh Hùng, an tử và trợ tử dưới nhãn quan thần học luân lý, Dg. Nguyễn Đình Diễn (Hà Nội: Tôn Giáo, 2004), tr. 92

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-26

Cách trích dẫn

Nguyễn, Ninh. 2024. “An tử dưới góc nhìn của Giáo hội Công Giáo: Euthanasia from the Perspective of the Catholic Church”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (2):59-65. https://doi.org/10.54855/csl.24425.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.