Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân

Các tác giả

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.22233

Từ khóa:

Người trẻ, đời sống hôn nhân, hôn nhân Công giáo, thủy chung, tôn trọng, tình yêu

Tóm tắt

Người trẻ bước vào đời sống Hôn nhân, ngoài việc cần có thời gian tìm hiểu mục đích, ý nghĩa và những đòi hỏi của hôn nhân Công giáo, họ cũng cần có thời gian chuẩn bị để học sự thủy chung, học tôn trọng và đón nhận nhau, đồng thời chứng tỏ cho nhau về tình yêu của mình.

Abstract

In addition to needing time to comprehend the goal, meaning, and criteria of Catholic Marriage, young people entering marriage also need time to prepare to develop faithfulness, respect, and acceptance of one other, while simultaneously demonstrating their love.

Keywords: The youth, marriage life, Catholic marriage, respect, love

Tiểu sử Tác giả

Lm. Giuse Nguyễn Văn Giới, O.P., Học Viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Giới hiện là tu sĩ Dòng Đa Minh Việt Nam. Linh mục Giuse Nguyễn Văn Giới hiện nay đang du học ở nước Pháp.

Joseph Nguyen Van Gioi is currently a Vietnamese Dominican. Nguyen Van Gioi was a student at the Paul Nguyen Van Binh Inter - Religions Congregations Theological Institute, Ho Chi Minh City, Vietnam. Fr. Joseph Nguyen Van Gioi is currently a Vietnamese Dominican. He is now studying abroad in France.

 

Tài liệu tham khảo

JM. Lam Thy ĐVD (2017). Hành trình chuẩn bị cho đời sống hôn nhân, Legio Mariae, Tr.7.

Hội đồng Giám mục Viêt Nam (2004). Giáo lý Hôn nhân và gia đình, Nxb. Tôn giáo, tr. 57. Trích nguồn từ https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/ngon-ngu-bieu-trung-trong-giao-ly-sach-giao-ly-cua-cha-girolamo-maiorica-va-sang-kien-hoi-nhap-van-hoa-42185

Vatican II (2018). Hiến chế Mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay - Gaudium et spes, số 48. Trích nguồn từ https://catechesis.net/tom-luoc-hien-che-muc-vu-gaudium-et-spes/

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1981). Tông huấn về Gia đình - Familiaris Consortio, số1. Trích nguồn từ http://catechesis.net/tong-huan-familiaris-consortio-gia-dinh-kito-huu-cua-dgh-gioan-phaolo-ii-ngay-22-11-1981-2/

Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1638 (2021). Giáo Luật, điều 1134. Trích nguồn từ https://giaolyductin.net/sach-giao-ly-cua-hoi-thanh-cong-giao-muc-luc-tong-quat.html

Giáo lý Hội Thánh Công giáo (2022). số 2350. Trích nguồn từ https://augustino.net/giao-ly-cong-giao/muc-6-dieu-ran-thu-sau-2331-2400/

Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1632 (2021). Trích nguồn từ https://giaolyductin.net/sach-giao-ly-cua-hoi-thanh-cong-giao-muc-luc-tong-quat.html

Đức Giáo hoàng Phanxicô (2015). Diễn từ giáo lý về việc “đính hôn”trong buổi Triều yết chung, tại Quảng trường thánh Phêrô, ngày 27. 5.2015.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-01

Cách trích dẫn

Nguyễn, Văn Giới. 2022. “Chuẩn bị Cho người Trẻ bước vào đời sống hôn nhân”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 2 (3):26-32. https://doi.org/10.54855/csl.22233.

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.