T. 3 S. 2 (2023): Magis 2

					Xem T. 3 S. 2 (2023): Magis 2

Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Việt Nam

BAN BIÊN TẬP

Nguyễn Thái Hiệp, S.J. (chủ biên)

Lê Văn Luận, S.J. (phụ biên)

 

GIÁO SƯ CỐ VẤN

Lm. Cao Gia An, S.J.

Lm. Trần Khắc , S.J.

Lm. Vũ Kim Chính, S.J.

Lm. Đậu Văn Hồng (Gp. Kontum)

Lm. Nguyễn Mai Kha, S.J.

Lm. Bùi Quang Minh, S.J.

Lm. Phạm Tuấn Nghĩa, S.J.

Lm. Nguyễn Minh Triệu, S.J.

Lm. Vũ Uyên Thi, S.J.

Đã Xuất bản: 2023-07-21

Cả số

Research Articles