Đối Thoại về Ơn Cứu Độ để Loan Báo Tin Mừng tại Á Châu

Dialogue on Salvation to Proclaim The Gospel in Asia

Các tác giả

  • Giuse Đinh Ngọc Thiện Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.23341

Từ khóa:

sứ vụ, truyền giáo, Châu Á, Tin Mừng cứu độ

Tóm tắt

Khi tìm hiểu về sứ vụ truyền giáo tại Á châu, chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng sứ vụ của Giáo hội là truyền giáo. Sứ vụ này cần đi vào trong những miền đất, những địa phương với những con người cụ thể. Chính khi Giáo hội thực thi sứ vụ cách cụ thể như vậy, Giáo hội thường gặp phải không ít những khó khăn từ chính những nơi đó. Những khó khăn hiện nay mà Giáo hội nơi lục địa này đang gặp phải, với những vấn đề về đa nguyên, đa tôn giáo, đa sắc tộc, đa văn hoá. Chúng thực sự là những rào cản trong việc đem Tin Mừng cứu độ đến cho lục địa này. Tuy nhiên, những khó khăn đó không thể làm cho bước chân truyền giáo của Giáo hội bị dừng bước hay bị huỷ bỏ ở nơi đây. Ngược lại, Giáo hội đã tìm ra những phương thế thích hợp cho công việc này, Giáo hội đã thích ứng với các nền văn hoá, đi sâu vào lòng các dân tộc bằng cách hội nhập văn hoá và đối thoại với các tôn giáo khác trong sự cởi mở. Giáo hội đã có những bước tích cực để hoà nhập và đi tìm những cách thức để có thể gặp gỡ với các nền văn hoá đó, vì Giáo hội không mang tính thụ động, nhưng mang tính chất đối thoại và mang tính nhập thể trong lòng dân tộc để trở thành Giáo hội địa phương. Chính Giáo hội này không ngừng đối thoại trong khiêm tốn và yêu thương những truyền thống, những nền văn hoá và các tôn giáo sống động.

Abstract

When exploring the mission of evangelism in Asia, we can clearly see that the Church's mission is to evangelize. This mission needs to penetrate into specific regions, localities, and involve specific individuals. It is precisely when the Church carries out this mission in such a concrete manner that it often faces numerous challenges from those very places. The current difficulties that the Church on this continent is facing include issues of pluralism, diverse religions, multiculturalism, and a variety of cultures. These challenges truly serve as obstacles to bringing the Gospel of salvation to this continent. However, these challenges cannot halt or cancel the missionary efforts of the Church in this region. On the contrary, the Church has found suitable approaches for this work, adapting to different cultures, delving into the hearts of nations by integrating cultures and engaging in dialogue with other religions in an open manner. The Church has taken positive steps to assimilate and seek ways to meet these cultures because the Church is not passive but rather dialogical and integrative within the hearts of the people to become a local Church. This Church incessantly engages in humble dialogue and love for traditions, diverse cultures, and vibrant religions.

Tiểu sử Tác giả

Giuse Đinh Ngọc Thiện, Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình

Giuse Đinh Ngọc Thiện hiện là học viên của Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình.

Tài liệu tham khảo

Arij a. Roest Crollius, James H. Kroeger & Peter Phan Đình Cho, eds., ibid., tr.111

Arija. Roest Crollius, James H. Kroeger & Peter Phan Đình Cho, eds. “Hội nhập văn hoá và Giáo hội tại Á châu”, Sứ vụ truyền giáo tại Á châu hôm nay, Nguyễn Văn Chữ biên tập, Trung tâm học vấn Đaminh, 2007, tr. 109.

Edgar G. Javier, “Đối thoại liên tôn tại Á châu: những vấn đề và thách đố hiện nay” (Quezon City: Claretian Publications, 2006 ), Sứ vụ truyền giáo tại Á châu hôm nay, Nguyễn Văn Chữ biên tập, Trung tâm Học vấn Đaminh, 2007.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-12-26

Cách trích dẫn

Đinh, Ngọc Thiện. 2023. “Đối Thoại về Ơn Cứu Độ để Loan Báo Tin Mừng tại Á Châu: Dialogue on Salvation to Proclaim The Gospel in Asia”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 3 (4):1-14. https://doi.org/10.54855/csl.23341.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.