Thực Trạng Đọc Sách Của Sinh Viên Lớp Triết I, Học Viện Thánh Alphongsô Niên Khóa 2022-2023

The Reading Habits of Students in Philosophy I , Saint Alphonsus Theologate, Academic Year 2022-2023

Các tác giả

  • Đaminh Đinh Văn Thạo Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam
  • Giuse Đinh Văn Hoàng Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam
  • Phêrô Trần Văn Hân Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam
  • Phêrô Phạm Xuân Toàn Học Viện Thánh Alphongso, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.23336

Từ khóa:

Lớp triết 1, học viên thánh Alphongso, đọc sách, nghiên cứu

Tóm tắt

Mục đích của bài nghiên cứu này cho thấy việc đọc sách của sinh viên lớp triết I Học viện thánh Anphongsô khá khả quan. Tất cả quý thầy đa số là đã dành thời gian cho việc đọc sách và nghiên cứu, tuy nhiên mỗi một cuốn sách như một người thầy, mà kiến thức ta chỉ có được phần lớn qua việc đọc sách. Vì vậy, đọc sách chính là chiếm lĩnh được tri thức.

Abstract

Based on all the data tables from the research above, it shows that the reading habits of students in Philosophy I class at Saint Anphongsô Academy are quite promising. All esteemed teachers, for the most part, have dedicated time to reading books and conducting research. However, each book is like a teacher, and our knowledge is largely acquired through reading. Therefore, reading books is the key to acquiring knowledge.

Tiểu sử của Tác giả

Đaminh Đinh Văn Thạo , Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

Đaminh Đinh Văn Thạo hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Dominic Dinh Van Thao is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Đinh Văn Hoàng, Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

Giuse Đinh Văn Hoàng hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Joseph Dinh Van Hoang is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Phêrô Trần Văn Hân , Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

Phêrô Trần Văn Hân hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Peter Tran Van Han He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Phêrô Phạm Xuân Toàn , Học Viện Thánh Alphongso, Vietnam

Phêrô Phạm Xuân Toàn hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Peter Pham Xuan Toan is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương. “ Văn hoá đọc nhìn từ góc độ tính hệ thống của văn hoá ”. Tạp chí khoa học trường đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh, tập 17, số 4 năm 2020.

Đời Tông Đồ Dòng Chúa Cứu Thế, Quá Khứ - Hiện Tại – Tương Lai. Sequela Christi số 29 năm 2020.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-10-31

Cách trích dẫn

Đinh, Văn Thạo, Văn Hoàng Đinh, Văn Hân Trần, và Xuân Toàn Phạm. 2023. “Thực Trạng Đọc Sách Của Sinh Viên Lớp Triết I, Học Viện Thánh Alphongsô Niên Khóa 2022-2023: The Reading Habits of Students in Philosophy I , Saint Alphonsus Theologate, Academic Year 2022-2023”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 3 (3):50-61. https://doi.org/10.54855/csl.23336.

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.