Hiện trạng ơn gọi đời sống thánh hiến của một số Dòng tu đang hiện diện tại Sài gòn năm 2022

Current status of vocations to the consecrated life of some religious orders in Saigon in 2022

Các tác giả

  • Giuse Vũ Tuấn Anh (C.Ss.R.) Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam
  • Phêrô Nguyễn Văn Hợp (S.S.S) Học Viện Thánh Alphongso
  • Giuse Trần Minh Huấn (C.Ss.R.) Học Viện Thánh Alphongso
  • Mátthêu Trần Hữu Phước (S.S.S.) Học Viện Thánh Alphongso
  • Đa Minh Savio Trần Quang Vinh (O.Carm.) Học Viện Thánh Alphongso

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.23331

Từ khóa:

ơn gọi, đời sống đức tin, lòng mẹ.

Tóm tắt

Mục đích của bài nghiên cứu này giúp chúng ta nhận thấy một cách khách quan thực trạng ơn gọi ở một số Dòng tu đang hiện diện ở Sài Gòn. Nhiều người đánh giá số lượng ơn gọi đang giảm và tác động lớn nhất là từ phía gia đình. Bởi, gia đình là cái nôi của đời sống đức tin, cũng như là nơi ơn gọi được gieo mầm. Ơn gọi thánh hiến vẫn là ơn gọi đặc biệt giữa một xã hội phát triển với những học thuyết, tôn giáo khác nhau. Đặc biệt không phải do mọi người yêu mến, đặc biệt không phải người đi tu chọn theo con đường của Chúa Giêsu, mà đặc biệt bởi chính Thiên Chúa chọn gọi theo cách riêng của Ngài: “Trước khi tạo thành ngươi trong lòng mẹ, Ta đã biết ngươi, và trước khi ngươi ra khỏi lòng mẹ, Ta đã hiến thánh ngươi,

Ta đã đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc.” (Gr 1. 4)

Abstract:

The purpose of this study is to help us objectively see the reality of vocations in some religious monasteries in Saigon. Many assess that the number of vocations is decreasing and that the greatest impact is from the family side because the family is the cradle of the life of faith, as well as the place where vocations are sown. The consecrated vocation is still a special vocation between a developed society with different theories and religions. Especially not because everyone loves, especially not religious people choose to follow the path of Jesus, but especially because God himself chooses to call in his own way: “Before forming you in the morther’s womb, I knew you, and before you came out of your mother's womb, I sanctified you, I made you a prophet to the nations."

Tiểu sử của Tác giả

Giuse Vũ Tuấn Anh (C.Ss.R.), Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

Giuse Vũ Tuấn Anh. hiện nay là tu sỹ C.Ss.R. Thầy Giuse Vũ Tuấn Anh đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Giuse Vu Tuan Anh is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R) . He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Phêrô Nguyễn Văn Hợp (S.S.S), Học Viện Thánh Alphongso

Phêrô Nguyễn Văn Hợp hiện nay là tu sỹ Dòng S.S.S. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Hợp đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Peter Nguyen Van Hop is currently a brother at S.S.S. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Trần Minh Huấn (C.Ss.R.), Học Viện Thánh Alphongso

Giuse Trần Minh Huấn hiện nay là tu sỹ Dòng C.Ss.R. Thầy Giuse Trần Minh Huấn đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Joseph Tran Minh Huan is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R) . He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Mátthêu Trần Hữu Phước (S.S.S.), Học Viện Thánh Alphongso

Mátthêu Trần Hữu Phước hiện nay là tu sỹ Dòng S.S.S. Thầy Mátthêu Trần Hữu Phước đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Matthew Tran Huu Phuoc is currently a brother at S.S.S. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Đa Minh Savio Trần Quang Vinh (O.Carm.), Học Viện Thánh Alphongso

Đa Minh Savio Trần Quang Vinh hiện nay là tu sỹ Dòng O.Carm. Thầy Đa Minh Savio Trần Quang Vinh đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Dominic Savio Tran Quang Vinh is currently a brother at O.Carm . He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Tài liệu tham khảo

Giuse Nguyễn Trọng Viễn O.P. (2023, February 22). Giuse Nguyễn Trọng Viễn O.P. “Thách đố của đời sống thánh hiến trong thời đại hiện nay.”. Retrieved February 22, 2023, https://www.dongnutythanhthe.net/thach-cua-doi-song-thanh-hien-trong-thoi-dai-ngay-nay.html.

Giuse Ngô Sĩ Đình O.P. (2023, February 18). Giuse Ngô Sĩ Đình O.P. “Tu sĩ Việt Nam hôm nay

trước các thách đố về ơn gọi và sứ vụ.”. Retrieved February 18, 2023,

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tu-si-viet-nam-hom-nay-truoc-cac-thach-do-ve-on-goi-va-

su-vu-41866#_ftn9.

Đức Thánh Cha Phanxico. (2023, February 20). Đức Thánh Cha Phanxico “Tông thư gửi tất cả các người Tân Hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến.”. Retrieved February 20, 2023, https://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_letters/documents/papa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.html.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-10-31

Cách trích dẫn

Vũ, Tuấn Anh, Văn Hợp Nguyễn, Minh Huấn Trần, Hữu Phước Trần, và Quang Vinh Trần. 2023. “Hiện trạng ơn gọi đời sống thánh hiến của một số Dòng Tu đang hiện diện tại Sài gòn năm 2022: Current Status of Vocations to the Consecrated Life of Some Religious Orders in Saigon in 2022”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 3 (3):1-13. https://doi.org/10.54855/csl.23331.

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.