Nhận Định Của Các Tu Sĩ Dòng Đức Mẹ Người Nghèo Đối Với Những Người Nghiện Ma Túy Đã Cai Tại Cơ Sở Nhà Dòng

Observations of the Sisters of the Congregation of Our Lady of the Poor concerning those who have successfully overcome drug addiction at the convent facility

Các tác giả

  • Giuse Đoàn Văn Dưỡng Học Viện Thánh Anphongso, Vietnam
  • Giuse Trần Huy Hùng Học Viện Thánh Alphongso
  • Vinh Sơn Trần Duy Hiệp Học Viện Thánh Alphongso
  • Giuse Trương Văn Hồng Học Viện Thánh Alphongso
  • Giuse Dương Thành Tâm Học Viện Thánh Alphongso

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.23332

Từ khóa:

ma túy, người nghiện ma túy, thoát (cai) nghiện ma túy, tu sĩ Dòng Đức Mẹ Người Nghèo.

Tóm tắt

Con người không ai có thể cho mình là hoàn hảo cả, đã là con người thường mang trong mình những tầm thường chưa kể là yếu đuối nên cũng chẳng có quyền xét đoán anh chị em của mình cho nên cho bằng là yêu thương tha nhân, đó cũng là luật Chúa dạy: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”[1] Chẳng thế, trong một nhạc khúc thánh ca có viết: “Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui.”[2] Tuy nhiên, lý tưởng theo Chúa của người tu sĩ là sống và noi gương Ngài, nghe chừng dễ, nhưng thực hành mới là vấn đề cần nói tới. Sự cảm thông ấy cần được cụ thể hóa bằng hành động như có những lần tới thăm chính những bệnh nhân đã được cai nghiện nhằm nối kết sự gần gũi, lòng đồng cảm, đó cũng là sự khích lệ tinh thần nơi họ, đó cũng là cơ hội tâm sự và nói chuyện với họ giúp họ ổn định tâm lý hơn và quyết tâm không tái nghiện. Đặc biệt, có thể ngoài những thành viên trong nhóm, ta có thể khuyến khích những người khác nữa tham gia chuyến thăm. Qua đó, phần nào cũng có thể đánh động mọi người có cái nhìn thiện cảm về họ hơn. Đây cũng chính là một giải pháp nhóm có ý đưa ra.

Abstract

People are not perfect, as being human entails both common flaws and weaknesses. Therefore, no one has the right to judge their brothers and sisters, but rather, they should show love and compassion towards others, following the teaching: 'Love your neighbor as yourself,' a law taught by God. Indeed, in a hymn, it is written: 'Where there is love and compassion, there is God's grace. Where there is kindness, there He bestows His blessings. Where there is charity, God's blessings never cease. When hearts are united, there lies true happiness. However, the ideal for a monk or a nun is to live and follow the example of Christ. While this might sound easy, putting it into practice is the real challenge. This empathy needs to be concretized through actions, such as visiting patients who have overcome their addictions, to establish a close bond and show compassion. It is a way to lift their spirits, provide a listening ear, and support their mental stability, helping them stay determined to avoid relapse. Moreover, it is essential to encourage not only the group members but also others to join in these visits. This approach can help change people's perceptions positively. This, indeed, is a solution that a group can propose.

Tiểu sử của Tác giả

Giuse Đoàn Văn Dưỡng , Học Viện Thánh Anphongso, Vietnam

Giuse Đoàn Văn Dưỡng hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Joseph Doan Van Duong is currently the first year student at St. Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Trần Huy Hùng , Học Viện Thánh Alphongso

Giuse Trần Huy Hùng hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Joseph Tran Huy Hung is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Vinh Sơn Trần Duy Hiệp, Học Viện Thánh Alphongso

Vinh Sơn Trần Duy Hiệp hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Vicente Tran Duy Hiep is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Trương Văn Hồng, Học Viện Thánh Alphongso

Giuse Trương Văn Hồng hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Joseph Truong Van Hong is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Dương Thành Tâm, Học Viện Thánh Alphongso

Giuse Dương Thành Tâm hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Joseph Duong Thanh Tam is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Tài liệu tham khảo

Đình Phú. “Bình Thuận: Hơn 2.300 người nghiện ma túy nhưng chỉ 178 người cai nghiện,” ngày 12-04-2018. Truy cập ngày 28-02-2023, https://thanhnien.vn/binh-thuan-hon-2300-nguoi-nghien-ma-tuy-nhung-chi-178-nguoi-cai-nghien-185748514.htm.

Hoàng Giang. “Cập nhật thông tin người nghiện, người sử dụng ma túy vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,” ngày 13-09-2022. Truy cập ngày 28-02-2023, https://tiengchuong.chinhphu.vn/cap-nhat-thong-tin-nguoi-nghien-nguoi-su-dung-ma-tuy-vao-he-thong-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-113220913110609552.htm.

Hương Trà. “Tỷ lệ người cai nghiện ma túy thành công thấp,” ngày 13-11-2018. Truy cập ngày 28-02-2023, https://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/xa-hoi/201811/dien-bien-ty-le-nguoi-cai-nghien-ma-tuy-thanh-cong-thap-5608449/.

Nhà thuốc Bông Sen. “Sự kỳ thị đối với người nghiện,” ngày 28-11-2018. Truy cập ngày 28-02-2023, https://wellcare.vn/cai-nghien/su-ky-thi-doi-voi-nguoi-nghien.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-10-31

Cách trích dẫn

Đoàn, Văn Dưỡng, Huy Hùng Trần, Duy Hiệp Trần, Trương Văn Hồng, và Dương Thành Tâm. 2023. “Nhận Định Của Các Tu Sĩ Dòng Đức Mẹ Người Nghèo Đối Với Những Người Nghiện Ma Túy Đã Cai Tại Cơ Sở Nhà Dòng: Observations of the Sisters of the Congregation of Our Lady of the Poor Concerning Those Who Have Successfully Overcome Drug Addiction at the Convent Facility”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 3 (3):14-22. https://doi.org/10.54855/csl.23332.

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.