Việc Sử Dụng Điện Thoại Thông Minh Trong Môi Trường Học Viện Của Các Dòng Tu Nam Đang Học Tại Học Viện Thánh Anphongsô.

The Use of Smartphones in the Academy Environment of Male Monks Studying at Saint Alphonsus Theologate.

Các tác giả

  • F.X. Phan Quang Thuần Học Viện Thánh Alphongso https://orcid.org/0009-0005-7761-7812
  • Giuse Bùi Văn Thương Học Viện Thánh Alphongso, Vietnam
  • Giuse Nguyễn Quốc Toản Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam
  • Phêrô Lê Văn Vinh Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.23337

Từ khóa:

điện thoại thông minh, đời sống nhân bản, đời sống tu trì

Tóm tắt

Mục đích của bài nghiên cứu này cho thấy rằng hiện nay việc sử dụng điện thoại thông minh của các thầy trong giai đoạn Học viện vẫn ở mức trung bình. Thực vậy, với những số liệu và đánh giá trên chúng ta thấy được những mặt tích cực lẫn tiêu cực của việc có hoặc không sử dụng điện thoại. Đa phần các thầy đều nhận thấy được điều này trong đời sống. Và với sự trưởng thành của các thầy trong đời sống nhân bản, cũng như đời sống tu trì thì phần đa các thầy vẫn muốn được sử dụng điện thoại trong giai đoạn Học viện khi được nhắc đến (93,33%). Quả thật, việc các thầy có hoặc không sử dụng điện thoại thông minh không phải là điều quan trọng cho bằng việc các thầy tận dụng thời gian cũng như các phương tiện hiện đại Chúa ban một cách hợp lý nhất. Quan trọng nhất là tinh thần, tự giác và nỗ lực học tập, tu trì của các thầy.

Abstract

Based on the survey results and evaluations of the group, the current use of smartphones among teachers in the Academy is still at an average level. Indeed, with the data and assessments, we can observe both positive and negative aspects of using or not using smartphones. Most teachers are aware of this in their lives. As they mature in their personal and spiritual lives, the majority of teachers still prefer to use smartphones during the Academy phase when mentioned (93.33%). In truth, whether teachers use smartphones or not is not as important as how they utilize their time and modern tools wisely, which God has bestowed upon them. The most crucial factors are their spirit, self-awareness, and effort in learning and spiritual cultivation.

Tiểu sử của Tác giả

F.X. Phan Quang Thuần , Học Viện Thánh Alphongso

F.X. Phan Quang Thuần hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Francisco Xavier Phan Quang Thuan is currently a first-year student at Saint Alphonsus Academy, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Bùi Văn Thương , Học Viện Thánh Alphongso, Vietnam

Giuse Bùi Văn Thương hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Joseph Bui Van Thuong is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Nguyễn Quốc Toản, Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

Giuse Nguyễn Quốc Toản hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Josep Nguyen Quoc Toan is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Phêrô Lê Văn Vinh , Học Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

Phêrô Lê Văn Vinh hiện nay là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Peter Le Van Vinh is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Phúc Thành Nhân et al.(2016), truy cập ngày 23-2-2023, http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/100284.

X. Joshy Kunnel Xavier, S.J.(2020), đăng hdgmvietnam, ngày 17-05-2020, truy cập ngày 23-2-2023, https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/giao-hoi-truoc-nhung-thach-do-cua-khong-gian-mang-39927.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-10-31

Cách trích dẫn

Phan, Q. T., Bùi, V. T., Nguyễn, Q. T., & Lê, V. V. (2023). Việc Sử Dụng Điện Thoại Thông Minh Trong Môi Trường Học Viện Của Các Dòng Tu Nam Đang Học Tại Học Viện Thánh Anphongsô.: The Use of Smartphones in the Academy Environment of Male Monks Studying at Saint Alphonsus Theologate. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống, 3(3), 42–49. https://doi.org/10.54855/csl.23337