Những Khó Khăn Hiện Nay Trong Việc Sống Lời Khấn Khó Nghèo Của Các Sinh Viên Tu Sĩ Tại Học Viện Thánh Anphongsô

The Current Challenges in Living the Vow of Poverty by Student Monks at St. Alphongsus Theologate

Các tác giả

  • Gioan Maria Bùi Kim Cường Viện Thánh Alphongso, Việt Nam
  • Micae Nguyễn Du Đông Học Viện Thánh Alphongso
  • Giuse Nguyễn Văn Ngọc Học Viện Thánh Alphongso
  • Antôn Nguyễn Văn Hải Học Viện Thánh Alphongso
  • Giuse Nguyễn Hùng Vĩ Học Viện Thánh Alphongso

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.23333

Từ khóa:

đức khó nghèo, từ bỏ, ý riêng

Tóm tắt

Mục đích của bài viết này là người tu sĩ cần có thái độ từ bỏ ý riêng mình, tránh ảnh hưởng từ gia đình và “hãy sống lại tinh thần đức khó nghèo, phải tránh mọi cái bên ngoài biểu lộ xa hoa cầu kỳ, nếp sống phải sao cho thanh đạm bình thường.”Hãy quay lại với Thầy Giêsu và bước theo Người, từ bỏ ý riêng như chính Đức Giêsu đã tự do chọn sống khó nghèo để làm theo ý của Chúa Cha. Người trở nên nghèo khó để sống cho Nước Trời. Vì thế, việc từ bỏ các an toàn vật chất, từ bỏ ý riêng chỉ có ý nghĩa nếu nó đến từ việc khám phá nước trời trong tương quan với Thiên Chúa. Việc liên đới với người nghèo có thể sẽ trở thành một con đường hữu hiệu nhất để phục hồi đức khó nghèo.

Abstract

The purpose of this study is that a monk needs to have an attitude of giving up his own will, avoiding the influence of his family and "reliving the spirit of poverty, must avoid everything outside that shows luxury and sophistication, and lead a normal life of frugality." Turn to Jesus and follow him, giving up your own will as Jesus himself freely chose to live in poverty to do the will of the Father. He became poor to live for the Kingdom of God. Therefore, the renunciation of material security, the renunciation of one's own will only makes sense if it comes from discovering the kingdom of heaven in relation to God. Solidarity with the poor can become the most effective way to restore poverty.

Tiểu sử của Tác giả

Gioan Maria Bùi Kim Cường , Viện Thánh Alphongso, Việt Nam

Gioan Maria Bùi Kim Cường đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

John Mary Bui Kim Cuong is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Micae Nguyễn Du Đông, Học Viện Thánh Alphongso

Micae Nguyễn Du Đông đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Michael Nguyen Du Dong is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Nguyễn Văn Ngọc, Học Viện Thánh Alphongso

Giuse Nguyễn Văn Ngọc đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Joseph Nguyen Van Ngoc is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Antôn Nguyễn Văn Hải, Học Viện Thánh Alphongso

Antôn Nguyễn Văn Hải đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Anthony Nguyen Van Hai is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Nguyễn Hùng Vĩ, Học Viện Thánh Alphongso

Giuse Nguyễn Hùng Vĩ đang là sinh viên năm 1 tại Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế.

Joseph Nguyen Hung Vi is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Tài liệu tham khảo

Đức Giáo Hoàng Jonh Paul II. (1965). Sắc lệnh về canh tân thích nghi dòng tu.

Felix Podimattam, OFM. (2014). Canh tân đời sống Thánh hiến. Nguyễn Ngọc Kính, OFM chuyển ngữ. Tp.HCM: NXB. Phương Đông.

Hiến Chế Gaudium et Spes. (1972). Phân khoa Thần học Học viện Giáo Hoàng Thánh Piô X chuyển ngữ. Đà Lạt.

Hiến chế Lumen Gentium. (1972). Phân khoa Thần học Học viện Giáo Hoàng Thánh Piô X chuyển ngữ. Đà Lạt.

Nguyễn Hưng. “Ba lời khấn dòng.” Lưu hành nội bộ.

Pham Vu Phi Ho. (2013). "Các hoạt động dạy và học môn viết tại KNN ĐHM Tp.HCM." Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Tp.HCM 3(31) (2013): 100.

Samuel H.Canilang, CMF. Thần học về lời khấn tu trì. Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ, O.P chuyển ngữ. Lưu hành nội bộ.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-10-31

Cách trích dẫn

Bùi, Kim Cường, Du Đông Nguyễn, Văn Ngọc Nguyễn, Văn Hải Nguyễn, và Hùng Vĩ Nguyễn. 2023. “Những Khó Khăn Hiện Nay Trong Việc Sống Lời Khấn Khó Nghèo Của Các Sinh Viên Tu Sĩ Tại Học Viện Thánh Anphongsô: The Current Challenges in Living the Vow of Poverty by Student Monks at St. Alphongsus Theologate”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 3 (3):23-32. https://doi.org/10.54855/csl.23333.

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.