Đời sống cầu nguyện riêng của các tu sĩ sinh viên trong Học viện Thánh Anphongsô

The personal prayer life of monastic students at the Saint Alphonsus Theologate

Các tác giả

  • Vinh Sơn, Trần Quốc Bảo, C.Ss.R. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0004-4135-3571
  • Micaen Giuse Nguyễn Hồng Bắc, O.S.B Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0002-4308-7313
  • Giuse Đỗ Văn Tiến, C.Ss.R. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam
  • Giuse Nguyễn Anh Nam, C.Ss.R. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0006-4925-912X
  • Vinh Sơn Ngô Hữu Tùng, C.Ss.R. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0002-7875-063X

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24411

Từ khóa:

Đời sống cầu nguyện, đời sống cộng đoàn, Thiên Chúa, đời sống tu trì

Tóm tắt

Khi nói đến cầu nguyện, có nhiều cách định nghĩa cũng như nhiều hình thức khác nhau, nhưng tất cả đều có cùng mục đích nhằm diễn tả mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa. Cùng với đó, tầm quan trọng của việc cầu nguyện là điều không thể phủ nhận, cho dù đó là hình thức cầu nguyện chung của cả cộng đoàn hay riêng tư của từng cá nhân. Điều đó càng trở nên rõ ràng hơn và cần được ý thức hơn đối với những người sống đời thánh hiến. Tuy nhiên, để có thể kiên trì và trung thành cầu nguyện thì không hề đơn giản, bởi lẽ đây là một việc luôn có những khó khăn thường trực. Từ thực tế đó, đề tài nghiên cứu về đời sống cầu nguyện riêng của các tu sĩ sinh viên được thực hiện trong môi trường Học viện Thánh Anphongsô nhằm mục đích thấy được sự ưu tiên việc cầu nguyện riêng của người tu sĩ đang trong giai đoạn học tập, qua đó nhấn mạnh được tầm quan trọng của việc cầu nguyện riêng đối với mọi người mà cách riêng là những người bước theo Đức Ki-tô trong đời sống thánh hiến.

Abstract

When it comes to prayer, there are many definitions and various forms, but all aim to express the relationship between humans and God. Alongside this, the importance of prayer is undeniable, whether it's the collective prayer of the community or the private prayer of individuals. This becomes even clearer and more crucial for those living a consecrated life. However, to persevere and remain faithful in prayer is not simple, as it always presents ongoing challenges. From this reality, the research topic on the private prayer life of student monks is carried out in the environment of the Saint Alphonsus Theologate, aiming to highlight the priority of individual prayer for monks in their study phase, thereby emphasizing the importance of personal prayer for everyone, particularly those following Christ in consecrated life.

Tiểu sử của Tác giả

Vinh Sơn, Trần Quốc Bảo, C.Ss.R., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Vinh Sơn Trần Quốc Bảo là tu sĩ Hội dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.). Hiện nay thầy Vinh Sơn Trần Quốc Bảo Đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Vicente Tran Quoc Bao is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R) . He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Micaen Giuse Nguyễn Hồng Bắc, O.S.B, Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Micaen Giuse Nguyễn Hồng Bắc là tu sĩ Hội dòng Biển Đức (O.S.B). Hiện nay thầy Micaen Giuse Nguyễn Hồng Bắc đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Brother Micheal Joseph Nguyen Hong Bac is currently a brother at O.S.B. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Đỗ Văn Tiến, C.Ss.R., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Đỗ Văn Tiến là tu sĩ Hội dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.). Hiện nay thầy Giuse Đỗ Văn Tiến đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Do Van Tien is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R) . He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Giuse Nguyễn Anh Nam, C.Ss.R., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Nguyễn Anh Nam là tu sĩ Hội dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.). Hiện nay thầy Giuse Nguyễn Anh Nam đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Nguyen Anh Nam is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R). He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Vinh Sơn Ngô Hữu Tùng, C.Ss.R., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Vinh Sơn Ngô Hữu Tùng là tu sĩ Hội dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.). Hiện nay thầy Vinh Sơn Ngô Hữu Tùng đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Vicente Ngo Huu Tung is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R). He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Tài liệu tham khảo

Giáo lý của Hội Thánh Công Giáo. Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam chuyển dịch. Hà Nội: NXB. Tôn Giáo, 2016.

Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Từ điển Công Giáo. Hà Nội: NXB.Tôn giáo, 2016.

ĐGH Biển Đức XV. Cầu nguyện. Giuse Phan Văn Phi chuyển ngữ. Đồng Nai: NXB. Đồng Nai.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tông huấn Đời thánh hiến. ban hành ngày 25-3-1996.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-18

Cách trích dẫn

Trần, Quốc Bảo, Hồng Bắc Nguyễn, Văn Tiến Đỗ, Anh Nam Nguyễn, và Hữu Tùng Ngô. 2024. “Đời sống cầu nguyện Riêng của các Tu Sĩ Sinh Viên Trong Học viện Thánh Anphongsô: The Personal Prayer Life of Monastic Students at the Saint Alphonsus Theologate”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (1):1-10. https://doi.org/10.54855/csl.24411.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.