Quan điểm về sự “Thinh Lặng Trong Thánh Lễ” của người Công Giáo

The Catholic Views on "Silent Reflection During Mass"

Các tác giả

  • Giuse Chu Thiện Lượng, C.S. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0007-5964-0546
  • Antôn Nguyễn Chí Công, M.F. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0002-9189-8743
  • Giuse Nguyễn Văn Linh, M.F. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam
  • Giuse Nguyễn Hưng Thiện, C.P. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0005-5441-3323

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24416

Từ khóa:

Thinh lặng, Thánh lễ, tầm quan trọng, Sài Gòn

Tóm tắt

Chúng ta có thể khẳng định rằng: thinh lặng là một thành phần thiết yếu của Phụng vụ. Cách riêng trong Phụng vụ Thánh lễ, được Giáo Hội quy định tại Sách Lễ Rôma, thinh lặng có mặt ở bốn khía cạnh căn bản: trong Nghi thức Thống hối, sau khi nghe công bố Lời Chúa, sau Hiệp lễ, và sau mỗi lời mời cầu nguyện. Thinh lặng trong mỗi khía cạnh có những nội dung và ý nghĩa riêng biệt của nó. Do đó, thinh lặng là điều bất di bất dịch trong phụng vụ cũng đồng nghĩa dành cho cộng đoàn tham dự. Không chỉ như vậy, thinh lặng còn giúp cho các thành phần khác trong phụng vụ được hiệp nhất trong cùng một cử hành, bởi nhờ thinh lặng, chúng ta được Chúa Thánh Thần uốn nắn, để có thể cử hành Phụng vụ cách sốt sắng, ý nghĩa hơn và Lời Chúa âm vang một cách sống động cũng như sống lại trong trí lòng của chúng ta hơn. Vì vậy, chúng ta cần tôn trọng và ý thức trong việc giữ các khoảnh khắc thinh lặng trong các cử hành Phụng vụ. Thiên Chúa nói với chúng ta không chỉ qua Lời của Ngài nhưng còn qua sự thinh lặng trong Phụng vụ, cách riêng Phụng vụ Thánh lễ. Có như thế, con người mới có thể tìm thấy sự viên mãn trong tình yêu của Thiên Chúa và trong sự nên một với Ngài (Agostino).

Abstract

The article focuses on the importance of silence in the Holy Mass and the current situation in religious communities and parishes in Saigon. Through a survey of 100 people, the majority (85%) recognize the importance of maintaining silence during the Holy Mass. However, only 60% actually adhere to it. The identified reasons are external noise, the habit of using phones, and the lack of awareness among some attendees. To improve this situation, the article proposes solutions such as strengthening the dissemination of the importance of silence, implementing measures to remind people to maintain order and reduce noise, and encouraging the faithful to cultivate internal silence to facilitate focus during the Holy Mass. The author asserts that silence is a crucial factor in creating a sacred and reverent atmosphere for the Holy Mass. Every Catholic needs to be aware of the importance of maintaining silence and take specific actions to contribute to creating a solemn atmosphere, helping everyone easily unite with God during the Holy Mass.

Tiểu sử của Tác giả

Giuse Chu Thiện Lượng, C.S., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Chu Thiện Lượng là tu sĩ Hội dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini (C.S.). Hiện nay thầy Giuse Chu Thiện Lượng đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Peter Nguyen Duc Toan is currently a brother at the C.S. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Antôn Nguyễn Chí Công, M.F., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Antôn Nguyễn Chí Công là tu sĩ Hội dòng Thừa Sai Đức Tin (M.F.). Hiện nay thầy Antôn Nguyễn Chí Công đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Anthony Nguyen Chi Cong is currently a brother at the M.F. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Giuse Nguyễn Văn Linh, M.F., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Linh là tu sĩ Hội dòng Thừa Sai Đức Tin (M.F.). Hiện nay thầy Giuse Nguyễn Văn Linh đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Nguyen Van Linh is currently a brother at the M.F. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Giuse Nguyễn Hưng Thiện, C.P., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Nguyễn Hưng Thiện là tu sĩ Hội dòng Thương Khó Chúa Giêsu (C.P.). Hiện nay thầy Giuse Nguyễn Hưng Thiện đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Nguyen Hung Thien is currently a brother at the C.P. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Sách lễ Rôma. Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ. Hà Nội: NXB. Tôn Giáo, 2005.

Công Đồng Vaticanô II, Hiến Chế về phụng vụ Thánh.

Đức Thánh Cha Phanxicô. Tông thư Desiderio Desideravi. Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ. Hà Nội: NXB. Tôn giáo.

ĐHY Robert Sarah. Sức Mạnh Của Thinh Lặng. Dòng Phaolô thành Chartre Sài Gòn chuyển ngữ. Đồng Nai: NXB. Đồng Nai.

P.M. Bruno O.C.S.O. Lắng nghe Thiên Chúa Tĩnh lặng đan tu. Đan viện Thiên Phước chuyển ngữ.

Laurence Freeman OSB. The Eucharist and Silence. Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS. Nhìn lại một số vấn đề phụng vụ tại Việt Nam. TPHCM: NXB. Tôn giáo.

Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R. Nhân Luận Triết Học. Hà Nội: NXB. Tôn giáo.

Nguyễn Đình Diễn. Từ điển Công giáo Anh – Việt. Đồng Nai: NXB. Đồng Nai, 2014.

Viện Ngôn Ngữ Học. Từ điển tiếng việt. Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2019.

Giáo phận Vĩnh Long. “Thánh lễ đòi hỏi thinh lặng, chúng ta không ở đây để làm như con vẹt.” Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch. Truy cập ngày 2-1-2024, https://giaophanvinhlong.net/thanh-le-doi-hoi-thinh-lang-chung-ta-khong-o-day-de-lam-nhu-con-vet.html.

Văn phòng Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn. “Thông báo: Về việc giữ thinh lặng thánh trong thánh lễ.” Truy cập ngày 2-1-22024, https://tgpsaigon.net/bai-viet/thong-bao-ve-viec-giu-thinh-lang-thanh-trong-thanh-le-67651.

Google dịch, truy cập ngày 2-1-2024, https://translate.google.com/?hl=vi&tab=TT.

Lm. Micae Trịnh Ngọc Tứ. “Thinh lặng thánh.” Truy cập ngày 1-2-2024, www.vanthoconggiao.net.

Gm. Phêrô Nguyễn Văn Viên. “Đức Giêsu Kitô – Đường thinh lặng.” Truy cập ngày 2-1-2024, https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-giesu-kito-duong-thinh-lang-40526.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-29

Cách trích dẫn

Chu, Thiện Lượng, Chí Công Nguyễn, Văn Linh Nguyễn, và Hưng Thiện Nguyễn. 2024. “Quan điểm về sự ‘Thinh Lặng Trong Thánh Lễ’ của người Công Giáo: The Catholic Views on ‘Silent Reflection During Mass’”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (1):64-79. https://doi.org/10.54855/csl.24416.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.