Việc Sử Dụng Internet Của Sinh Viên Đang Học Tại Học Viện Thánh Anphongsô

Monastic Students' Usage of Internet at Saint Alphonsus Theologate

Các tác giả

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24412

Từ khóa:

Internet, học tập, tác động, sinh viên

Tóm tắt

Trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, Internet đóng vai trò quan trọng không chỉ với cá nhân mà còn cho học tập và nghiên cứu với nhiều lợi ích như kết nối đa phương tiện trên nhiều nền tảng khác nhau, đồng thời mở ra khả năng được tiếp cận nguồn thông tin khổng lồ (big data) phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy. Tuy nhiên, việc sử dụng Internet mà không có sự hiểu biết và cân nhắc có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển cá nhân và học tập của con người, đặc biệt đối với sinh viên thuộc các trường khác nhau, hệ lụy có thể gây ra như lười biếng suy nghĩ và xao lãng công việc. Bài viết này nhấn mạnh vào việc phân tích các tác động, cả tích cực và tiêu cực, của Internet đối với sinh viên của Học viện Thánh Anphonsô, đối với cuộc sống và việc học tập của họ. Qua đó, nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp hơn về quản lý sử dụng hiệu quả lợi ích của Internet, giúp sinh viên có thể ứng dụng Internet trong học tập và đảm bảo sức khỏe thể chất cũng như tinh thần trong đời sống ơn gọi của mình.

Tiểu sử của Tác giả

Giuse Hoàng Minh Thuận, S.S.S., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Hoàng Minh Thuận là tu sĩ Hội dòng Thánh Thể (S.S.S.). Hiện nay thầy Giuse Hoàng Minh Thuận đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Hoang Minh is currently a brother at the S.S.S. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Đaminh Trần Văn Lễ, O.M.I., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Đaminh Trần Văn Lễ là tu sĩ Hội dòng Truyền Giáo Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm (O.M.I.). Hiện nay thầy Đaminh Trần Văn Lễ đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Dominic Chan Van Le is currently a brother at the O.M.I. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

JB. Nguyễn Văn Bạo, C.Ss.R., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ JB. Nguyễn Văn Bạo là tu sĩ Hội dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.). Hiện nay thầy JB. Nguyễn Văn Bạo đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. JB. Nguyen Van Bao is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R). He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Vinh Sơn Hoàng Văn Tài, C.Ss.R., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Vinh Sơn Hoàng Văn Tài là tu sĩ Hội dòng Chúa Cứu Thế (C.Ss.R.). Hiện nay thầy Vinh Sơn Hoàng Văn Tài đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Vicente Hoang Van Tai is currently a brother at Congregation of the Most Holy Redeemer (C.Ss.R). He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer.

Tài liệu tham khảo

Hội đồng giáo hoàng về truyền thông xã hội. "Huấn Thị "Hiệp Thông Và Tiến Bộ". Ban hành 22-02-1992

Trần Hậu Tân. 2020. Xây dựng lối sống tích cực của sinh viên trước tác động của mạng xã hội hiện nay. Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Website:

https://www.vnetwork.vn/news/Internet-viet-nam-2023-so-lieu-moi-nhat-va-xu-huong-phat-trien/

https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-18

Cách trích dẫn

Hoàng, Minh Thuận, Văn Lễ Trần, Văn Bạo Nguyễn, và Văn Tài Hoàng. 2024. “Việc Sử Dụng Internet Của Sinh Viên Đang Học Tại Học Viện Thánh Anphongsô: Monastic Students’ Usage of Internet at Saint Alphonsus Theologate”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (1):11-20. https://doi.org/10.54855/csl.24412.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.