Chiêm niệm như một cách dấn thân vào thế giới

Thoáng nhìn về chiêm niệm trong linh đạo Kitô giáo và trong Linh Thao

Các tác giả

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24419

Từ khóa:

Chiêm niệm, linh đạo, Linh Thao, Kitô giáo, I-nhã

Tóm tắt

Bài viết làm sáng tỏ vai trò thiết yếu của chiêm niệm trong linh đạo Kitô giáo, đặc biệt là trong linh đạo I-nhã. Chiêm niệm được định nghĩa như một hành động đức tin hướng đến sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, bao gồm việc nhìn ngắm Thiên Chúa và những gì thuộc về Người với lòng yêu mến thiết tha. Hai hình thức chiêm niệm chính được phân biệt: chiêm niệm tự nhiên tập trung vào các thụ tạo và chiêm niệm siêu nhiên hướng đến Thiên Chúa. Linh đạo I-nhã đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng trí tưởng tượng trong chiêm niệm để thao viên kết nối sâu sắc hơn với Thiên Chúa. Bài viết cũng nhấn mạnh mối liên hệ mật thiết giữa chiêm niệm và hoạt động: Chiêm niệm không chỉ là một hành động nội tâm, mà còn thúc đẩy con người dấn thân vào thế giới bằng tình yêu thương. Mục đích cuối cùng của chiêm niệm là đạt được tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân. Thông qua việc chiêm niệm, con người dần biến đổi bản thân, trở nên giống Chúa hơn và sẵn sàng phục vụ thế giới.

Abstract

The article clarifies the essential role of contemplation in Christian spirituality, especially in Ignatian spirituality. Contemplation is defined as an act of faith aimed at intimate union with God, including contemplating God and what belongs to Him with ardent love. Two main forms of contemplation are distinguished: natural contemplation focused on creatures and supernatural contemplation focused on God. Ignatian spirituality emphasizes the use of imagination in contemplation to facilitate a deeper connection with God. The article also emphasizes the close relationship between contemplation and action: Contemplation is not only an interior act, but also motivates people to engage in the world with love. The ultimate purpose of contemplation is to achieve love for God and neighbor. Through contemplation, people gradually transform themselves, becoming more like God and ready to serve the world.

Tiểu sử Tác giả

Vinh Sơn Phạm Văn Sơn, Giáo xứ Vinh Sơn, Giáo phận Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Vietnam

Vinh Sơn Phạm Văn Sơn, cử nhân tâm lý học đường, thuộc Giáo xứ Vinh Sơn, Giáo phận Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Vietnam. Vinh Sơn Phạm Văn Sơn hiện đang là thư ký tạp chí “Khoa Học Công Giáo và Đời Sống”.

Vicente Pham Van Son, bachelor of psychology, from Vinh Son Parish, Thai Binh Diocese, Thai Binh Province, Vietnam. Vicente Pham Van Son is currently the secretary of the Journal of Catholic Science and Life.

Tài liệu tham khảo

David Lonsdale. Chiêm Ngắm và Lắng Nghe, đường vào linh đạo I-nhã. Texas: An Tôn & Đuốc Sáng, 2007.

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2022.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J. Linh Thao Trong Cuộc Sống. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2022.

Hoàng Sóc Sơn, S.J. Những Bước Đường Theo Chúa. Texas: An Tôn & Đuốc Sáng, 2007.

J. Aumann. "Contemplation." In New Catholic Encyclopedia, Second Edition, 203-209. Washington: Gale, 2003.

Javier Melloni, S.J. The Exercises of St. Ignatius Loyola in The Western Tradition. Herefordshire: Gracewing, 2000.

Josheph N. Tylenda, S.J. "The Books That Led Ignatius to God." Review for Religious, 1998: 286-298.

Lm. F.x. Nguyễn Hữu Tấn. Vấn đề cầu nguyện, tập 2: Tâm nguyện. Hà Nội: NXB Tôn Giáo, 2015.

Ramon Ma, Luza Bautista, S.J. Cầu nguyện và nhận định theo thánh I-nhã. Luận án tiến sĩ, London University, 1997.

William H. Shannon. "Contemplation, Contemplative Prayer." In The New Dictionary of Catholic Spirituality, by Michael Downey, 209-210. Minnesota: The Liturgical Press, 1993.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-29

Cách trích dẫn

Phạm, Văn Sơn. 2024. “Chiêm niệm Như một cách dấn thân vào Thế giới: Thoáng nhìn về Chiêm niệm Trong Linh đạo Kitô giáo Và Trong Linh Thao”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (1):111-18. https://doi.org/10.54855/csl.24419.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.