Giới thiệu

Các tác giả

  • GS. Lm. Augustine Nguyễn Thái Hiệp, S.J. Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Vietnam

Từ khóa:

Giới thiệu

Tóm tắt

Kính thưa quý độc giả,

Tập 2, số 2 này có tên là Magis, nghĩa là “hơn nữa”, “tấn tới”. Đây cũng là số mở đầu của Tạp chí Thần Học Magis thuộc Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên.

Với ước mong tạo ra môi trường sinh hoạt trí thức cho các học viên thần học (thần sinh) tại Học Viện, Magis chọn đăng tải những bài nghiên cứu cá nhân được quý giáo sư đánh giá cao và có triển vọng vươn tới tầm mức học thuật nghiêm túc. Các bài viết này vốn là các bài thu hoạch cuối mỗi môn học, được chọn lọc và góp thành tập của Tạp chí, nên tự chúng không theo một chủ đề nhất định. Nội dung của chúng xoay quanh ba lĩnh vực cụ thể: chú giải Thánh Kinh, đạo đức Kitô giáo và phê bình xã hội. Hẳn đây chưa phải là những nghiên cứu chuyên sâu và thấu đáo, nhưng chúng là những bài tập cơ bản về nghiên cứu học thuật, tạo đà cho những nỗ lực tra vấn và diễn tả chân lý đức tin sâu rộng về sau. Vì vậy Magis hứa hẹn sẽ là vườn ươm cho các suy tư của thần sinh được ươm mầm và mọc lên.

Xét về phương diện giáo dục và đào tạo, Magis là thành quả về nghiên cứu học thuật của Học Viện. Đối với quý giáo sư, Magis biểu dương công khó giảng dạy của những người thầy, nay được đơm hoa kết trái. Với các thần sinh, Magis cho thấy những suy tư và quan điểm cá nhân sẽ được trân trọng khi chúng được trình bày cách hệ thống và có phương pháp học thuật. Với nhà trường, Magis góp phần nhỏ làm giàu nguồn tài nguyên học thuật của Học Viện. Vì vậy có thể nói rằng qua Magis, Học Viện muốn làm nổi bật tính hiệu quả của nền giáo dục trí thức của Dòng Tên vốn đang được áp dụng tại cơ sở giáo dục này: “có truyền thống học thuật nghiêm túc và uy tín; có giáo thuyết vững vàng, và nhuần nhuyễn về phương pháp sư phạm đồng hành cá nhân trong phân định tri thức”.

Trong viễn tượng ấy, Ban Biên Tập xin giới thiệu Tạp chí Thần Học Magis đến với tất cả quý vị với ước mong nó sẽ mang lại cho quý vị những điều bổ ích, những chia sẻ có ý nghĩa và gợi hứng. Rất mong nhận được sự nâng đỡ và khích lệ của quý vị, để Magis được tăng số đều đặn, ngày thêm đậm chất “Hơn Nữa” như đúng tên gọi của nó là Magis.

T.M. Ban Biên Tập

Lm. Augustine Nguyễn Thái Hiệp, S.J.  

 

Introduction

Dear readers,

This issue is called Magis, which means "more", "towards". This is the opening issue of the Magis Theological Journal of the Saint Joseph Jesuit Scholasticate.

With the desire to create an intellectual living environment for theological students (divine students) at the Academy, Magis chooses to publish personal research articles that are highly appreciated by professors and have the potential to reach. Serious academic level. These articles are originally collected articles at the end of each subject, selected and contributed to journals, so they do not follow a certain topic by themselves. Their content revolves around three specific areas: biblical exegesis, Christian ethics, and social criticism. These are certainly not in-depth and exhaustive studies, but they are fundamental exercises in scholarly research, providing the impetus for later efforts to question and express the profound truths of the faith. Therefore, Magis promises to be an incubator for the thoughts of the theology students to be nurtured and sprouted.

Magis is the result of the Academy's academic research in terms of education and training. To the professors, Magis commends the hard work of teachers, now bearing fruit. Magis shows that personal thoughts and opinions are appreciated when presented in a systematic and scholarly manner for the divinities. With the school, Magis makes a small contribution to enriching the Academy's academic resources. So it can be said that through Magis, the Academy wants to highlight the effectiveness of the Jesuit academic education that is being applied at this institution: "with a serious and prestigious academic tradition; has a solid and well-versed doctrine on the pedagogy of personal accompaniment in discerning knowledge."

In that perspective, the Editorial Board would like to introduce Magis Theological Journal to all of you, hoping that it will bring you valuable things, meaningful and inspirational sharing. We look forward to receiving your support and encouragement so that Magis can be steadily increased in number, becoming more and more "More" as its name is Magis.

On behalf of the editors

Fr. Augustine Nguyen Thai Hiep, S.J.

Đã Xuất bản

2022-03-19

Cách trích dẫn

Nguyễn, Thái Hiệp. 2022. “Giới thiệu”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 2 (2). http://khoahocconggiao.org/index.php/tckh/article/view/17.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả