Số hiện tại

T. 4 S. 2 (2024): Luân lý về sự sống
					Xem T. 4 S. 2 (2024): Luân lý về sự sống

Học Viện Liên Dòng – Phaolô Nguyễn Văn Bình

Paul Nguyen Van Binh Inter - Religions Congregations Theological Institute

Đã Xuất bản: 2024-06-26

Research Articles

 • Luân lý Công giáo về sự sống con người Catholic Ethics on Human Life

  Phêrô Nguyễn Văn Diệu, M.S.A.
  1-18
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24421
 • Sự sống, quà tặng của Thiên Chúa Life, a gift from God

  Phêrô Lâm Phước, O.P.
  19-25
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24422
 • Tính luân lý của việc phá thai và an tử theo Giáo lý Công giáo The morality of abortion and euthanasia according to Catholic doctrine

  Phong Trần
  26-39
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24423
 • Lập trường an tử trên nền tảng nhân phẩm The position on euthanasia based on human dignity

  Thomas Thiện Nguyễn Văn Chiến, Dòng Xitô Mỹ Ca
  40-58
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24424
 • An tử dưới góc nhìn của Giáo hội Công Giáo Euthanasia from the perspective of the Catholic Church

  JB. Ninh Nguyễn
  59-65
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24425
 • Lối thoát nào cho người trẻ trước vấn nạn phá thai? What are the solutions for young people facing the problem of abortion?

  Ts. Nguyễn Năng, O.P.
  66-75
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24426
 • Phá thai và an tử - thực trạng xã hội và quan điểm của Giáo hội Abortion and Euthanasia: Social Reality and the Church's Perspective

  Ts. Nguyễn Văn Lý, S.V.D.
  76-84
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.24427
Xem Tất cả Các số