Được Chúa Chọn Là Một Hồng Ân

Phân tích trình thuật Đnl 4, 31-40

Các tác giả

  • Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, S.J. Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.22222

Từ khóa:

Ân sủng, đức tin, Đức Chúa, từ bi, tuyển chọn

Tóm tắt

Thiên Chúa tự tỏ mình ra cho con người, và con người đáp lại trong đức tin. Kinh nghiệm của dân Ít-ra-en trong cuộc xuất hành cho thấy lời đáp lại trong đức tin đối với Đức Chúa cần thiết phải được đặt nền trên việc họ nhận ra và thấm thía được rằng Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất hằng đối xử với họ hết mực từ bi. Chính mối tương quan cá vị với Thiên Chúa là điểm then chốt cho sự đáp trả trong kính tin và tuân phục của họ đối với Ngài. Theo đó, được Chúa chọn là một hồng ân. Đoạn trình thuật Đnl 4,31-40 sẽ làm nổi bật điều này.

Trong bài viết này, đầu tiên là phân tích khung cảnh và cấu trúc bản văn Đnl 4,31-40. Kế đến là phần phân tích và triển khai các chủ đề: (1) Thiên Chúa rất mực từ bi; (2) Mối tương quan của Đức Chúa với dân Ít-ra-en mà Chúa chọn; (3) Dân Ít-ra-en đáp lại Đức Chúa. Cuối cùng là phần suy tư và phản tỉnh thần học về ơn ban đức tin và lời mời gọi mỗi người hãy sống đức tin ấy cách sống động, và triển nở không ngừng tương quan thiết thân với Đức Chúa.

Being Chosen by God is a Gift - Analysis of the Deuteronomy 4:31-40

Abstract

God reveals himself to man, and the man responds in faith. The Israelites' experience during the exodus shows that the faith response to God needed to be based on their recognition and appreciation that God was the only eternal God who treated them with the utmost compassion. Their personal relationship with God is the key to their godly and obedient response to Him. Accordingly, being chosen by God is a gift. The account of Deuteronomy 4:31-40 will highlight this.

In this article, the first is to analyze the context and structure of the text of Deuteronomy 4:31-40. Next is the analysis and development of the following topics: (1) God is very compassionate; (2) God's relationship with God's chosen people of Israel; (3) The Israelites responded to the Lord. Finally, there is a theological reflection and reflection on the gift of faith and an invitation to each person to live that faith alive and develop a constant close relationship with God.

Keywords: Grace, Faith, God, Mercy, Choice

Tiểu sử Tác giả

Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, S.J., Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Vietnam

Phêrô Nguyễn Phúc Hoàng Dũng, S.J. là Tu sĩ Dòng Tên Việt Nam. Hiện nay Nguyễn Phúc Hoàng Dũng đang là sinh viên Thần học Năm I tại Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Việt Nam.

Peter Nguyen Phuc Hoang Dung, S.J. is a Vietnamese Jesuit. Currently, Nguyen Phuc Hoang Dung is a first-year Theology student at Saint Joseph Jesuit Scholasticate, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Joseph Blenkinsopp (1968). Deuteronomy, in The Jerome Biblical Commentary, edited by Raymond E. Brown, S.S., Joseph A. Fitzmyer, S.J., Roland E. Murphy, O.Carm. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 102.

Ronald E. Clements (1998). The Book of Deuteronomy. Vol. II, in The New Interpreter's Bible, edited by Leander E. Keck and others. Nashville: Abingdon Press, 319.

Jean-Louis Ska (2006). Introduction to Reading the Pentateuch, translated by Sr. Pascale Dominique Indiana: Eisenbrauns, 39.

Leslie J. Hoppe (2006). The Chronicler’s History and the Later Histories, in The Catholic Study Bible, 2nd Edition, edited by Donald Senior, John J. Collins. New York: Oxford University Press, 205.

Raymond E. Brown, S.S., Joseph A. Fitzmyer, S.J., Roland E. Murphy, O.Carm (1968). The Jerome Biblical Commentary. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 102.

Johann Mich (1970). Heaven, Vol. 1, in Encyclopedia of Biblical Theology, edited by Johannes B. Bauer. London and Sidney: Sheed and Ward Ltd, 366.

John H. Sailhamer (1992). The Pentateuch as Narrative. Michigan: A Division of Harper Collins Publishers, 434-435.

Christoph Bultmann (2001). Deuteronomy, in The Oxford Bible Commentary, edited by John Barton and John Muddiman. New York: Oxford University Press, 140.

R. Norman Whybray (1995). Introduction to the Pentateuch. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 95.

Nancy M. Tischler (2006). All Things in the Bible. Westport: An Imprint of Greenwood Publishing Group, Inc., 321.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-19

Cách trích dẫn

Nguyễn, Phúc Hoàng Dũng. 2022. “Được Chúa Chọn Là Một Hồng Ân: Phân tích trình thuật Đnl 4, 31-40”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 2 (2):10-20. https://doi.org/10.54855/csl.22222.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.