T. 2 S. 4 (2022): Volume 2, Issue 4, 2022

					Xem T. 2 S. 4 (2022): Volume 2, Issue 4, 2022

Học Viện Công Giáo Việt Nam

Catholic Institute of Vietnam
Đã Xuất bản: 2022-07-29

Cả số

Research Articles

 • Love as Jesus loved Hãy yêu như Chúa yêu

  Fr. Joseph Trần Văn Hải, OAD
  1-4
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22241
 • Morality: The matters of artificial insemination Luân Lý: Vấn đề thụ tinh nhân tạo

  Fr. Peter Phạm Đông Hòa
  5-9
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22242
 • The disciple is the salt and the light of the world Người môn đệ là muối và ánh sáng của thế giới

  Fr. Peter Dương Hải Văn, SDB
  9-14
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22243
 • The model of Mary's faith in the Wedding at Cana (Jn 2:1-12) Gương mẫu đức tin của Đức Maria trong Tiệc cưới Cana (Ga 2: 1-12)

  Joseph Nguyễn Xuân Cường, OMI
  15-17
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22244
 • A hand touch: God's grace and human response Cái chạm tay: ân sủng từ Thiên Chúa và sự đáp trả của con người

  Fr. Augustino Vũ Đình Trung
  18-22
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22245
 • The fears in our life Những nỗi sợ trong cuộc sống

  Fr. Peter Võ Xuân Quang, CM
  23-26
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22246
 • Love your enemies Hãy yêu kẻ thù của bạn

  Fr. Joseph Trần Văn Biên
  27-29
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22247
 • Conversion to the Good News - Luke 13 Hoán cải theo Tin Mừng Luca

  Fr. Francis Xavier Nguyễn Ngọc Triều
  30-33
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22248
 • Living The Mystery of Communion of the Trinity in The Community

  Fr. Andrew Dung Lac Phạm Văn Phong
  34-38
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.22249
 • The Way of Love according to Jesus (Jn 15:12-17)

  Br. Martino Nguyễn Kim Danh, C.M.
  39-42
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.222410
 • The Punishment of God

  Fr. Peter Phạm Hồng Khương
  43-46
  DOI: https://doi.org/10.54855/csl.222411