Ý Nghĩa Tạ Ơn trong các Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh

The Significance of Gratitude in The Advent and Christmas Prelude Prayers

Các tác giả

  • Gioan Long Quân, O.P. Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.23344

Từ khóa:

Lời Tiền tụng, mùa Vọng, căn tính

Tóm tắt

Các lời Tiền tụng mùa Vọng và mùa Giáng sinh làm nổi bật mầu nhiệm tạo dựng và cứu chuộc của Thiên Chúa. Những mầu nhiệm ấy bao trùm nhân loại và không một giây phút nào con người nằm ngoài bàn tay quan phòng của Người. Cha Timothy Radcliffe từng nói, “mọi sự tốt lành đều là ân ban, và lời cầu nguyện mở mắt tôi trước ân sủng”. Thật vậy, mỗi bước chân trong cuộc đời người tín hữu đều có thể được nhìn dưới viễn cảnh tạ ơn, vì không một giây phút nào họ thôi lãnh nhận ân sủng. Ngay cả sự hiện diện của họ trong từng khoảnh khắc, từng nhịp thở, cũng đã là một hồng ân rồi. Cơn đại dịch Covid-19 hiện nay cho thấy rõ một nhịp thở nhỏ cũng quan trọng như thế nào.

Như thế, sở dĩ kinh Tiền tụng là một phần quan trọng của Thánh lễ vì nó khơi dậy lòng sùng kính của cộng đoàn, khơi dậy tất cả những ân ban của Thiên Chúa trong suốt dòng lịch sử nhân loại và dòng lịch sử của mỗi cá nhân. Qua kinh Tiền tụng, cộng đoàn không chỉ được mời gọi dâng lời tạ ơn trong Thánh lễ mà còn tiếp nối trong suốt cuộc đời mình. Thật vậy, chỉ khi biết tạ ơn và ngợi khen, con người mới nhận thức rõ mình là ai: nếu chúng ta có thể trở nên cái mà chúng ta phải là, tức là căn tính của mỗi người, thì đó là nhờ vào Thiên Chúa và tình yêu của Người. Và chỉ khi nào nhận thức rõ về thực tế này thì chúng ta mới có thể đến gần Thiên Chúa hơn.

Abstract

The prelude prayers of Advent and Christmas emphasize the mysteries of creation and redemption by God. These mysteries encompass humanity, and not a single moment is beyond the providence of God. Father Timothy Radcliffe once said, "All goodness is a gift, and prayer opens my eyes to grace." Indeed, every step in the life of a believer can be seen in the perspective of gratitude because they never cease to receive grace. Even their presence in every moment, every breath, is already a grace. The current Covid-19 pandemic highlights how crucial every breath is. Therefore, the prelude prayers are an essential part of the Mass as they awaken the worshipful heart of the community, recalling all the gifts of God throughout the history of humanity and the personal history of each individual. Through the prelude prayers, the community is not only invited to give thanks during the Mass but also to continue this attitude throughout their lives. Indeed, only when one knows how to be thankful and praise can they truly understand who they are: if we can become what we are meant to be, the essence of each person, it is thanks to God and His love. Only when we recognize this reality can we come closer to God.

Tiểu sử Tác giả

Gioan Long Quân, O.P., Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình

Gioan Long Quân, O.P. hiện là học viên của Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình.

Tài liệu tham khảo

Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo (1992). Bản dịch của UBGLĐT-HĐGMVN. Hà Nội: Tôn giáo, 2010.

Sách lễ Rôma. Dg. UBPT-HĐGMVN, in lần thứ 2, 1992.

Đức Phaolô VI. Tông hiến Missale Romanum (1969).

Arendt, H. La condición humana. Barcelona: Paidós, 1993.

Martos, Joseph. Cửa vào thánh thiêng. Dg. Lm. Đaminh Nguyễn Đức Thông, CSsR. Hà Nội: Tôn giáo, 2015.

Radcliffe, Timothy, O.P. Tại sao đi Lễ? Dg. Phạm Hoàng Dũng, O.P.. Tp. HCM: Học

viện Đa Minh, 2008.

Sri, Edward. Tìm hiểu Thánh lễ. Dg. Trần Công Thượng, O.P.Tp. HCM: Học viện Đa

Minh, 2011.

Phan Tấn Thành, O.P.. Cử hành Bí tích Tình yêu (Đời sống Tâm linh tập X).

Tp. HCM: Phương Đông, 2017.

Phan Tấn Thành, O.P.. Niềm hy vọng hồng phúc (Đời sống Tâm linh tập XIV). Hà Nội: Tôn giáo, 2016.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2023-12-26

Cách trích dẫn

Long, Quân. 2023. “Ý Nghĩa Tạ Ơn Trong các Kinh Tiền Tụng Mùa Vọng Và Mùa Giáng Sinh: The Significance of Gratitude in The Advent and Christmas Prelude Prayers”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 3 (4):43-51. https://doi.org/10.54855/csl.23344.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.