Bàn về hai chữ “tình yêu”

Các tác giả

  • GS. Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, O.P. Học Viện Liên Tu Sỹ Phao-lô Nguyễn Văn Bình, Tp. HCM, Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.22239

Từ khóa:

Tình yêu, Tình yêu, trái tim con người, luận yêu thương, Thiên Chúa là Tình yêu

Tóm tắt

Một trong những nhu cầu căn bản nhất của con người là yêu và được yêu. Thiếu tình yêu, người ta không thể lớn lên được. Tình yêu là điều cần thiết, tự nhiên như khí trời; tình yêu xưa như trái đất, nhưng vẫn mới tinh khôi làm rung động vạn vạn trái tim con người. Ta thể không định nghĩa được tình yêu, nhưng cảm được tình yêu là điều rất thật. Tuy nhiên, có những biểu hiện ta cứ tưởng đó là tình yêu, nhưng kỳ thực lại không phải; có khi cứ ngỡ mình đang yêu, nhưng thực ra lại đang làm khổ người khác... Tình yêu có muôn mặt, rất nhiều khi ta lầm tưởng và chẳng hiểu tình yêu là gì nữa. 

Abstract

One of the most fundamental human requirements is to love and be loved. Without love, growth is impossible. Love is fundamental, as natural as air; love is as ancient as the planet, but it is still pristine, stirring the emotions of tens of millions of individuals. Although love cannot be described, its experience is quite genuine. However, there are expressions that we mistakenly believe to be love; sometimes I believe I'm in love, but I'm actually harming people... Love has various dimensions; nonetheless, we frequently erroneously believe that we no longer comprehend what love is.

Keywords: Love, human heart, law of love, God is love

Tiểu sử Tác giả

GS. Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, O.P., Học Viện Liên Tu Sỹ Phao-lô Nguyễn Văn Bình, Tp. HCM, Việt Nam

Giáo sư Linh mục Giuse Phạm Quốc Văn là Tu sỹ Dòng Đa Minh. Cha Phạm Quốc Văn hiện đang là Phó Tu Viện Trưởng. Ngài là Giám đốc Học Viện Liên Tu Sỹ Phao-lô Nguyễn Văn Bình, Tp. HCM, Việt Nam. Ngài còn là chủ tịch liên hiệp tu sỹ Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Chủ biên Nội san Chia sẻ liên tu sỹ Tp. HCM, Việt Nam.

Professor Joseph Pham Quoc Van is a Dominican friar. Father Pham Quoc Van is currently the Vice Abbot. He is the Director of the Paul Nguyen Van Binh Inter - Religions Congregations Theological Institute, Ho Chi Minh City, Vietnam. He is also the president of the monastic union of the Archdiocese of Saigon. Editor-in-Chief of the Inter-monastic Sharing Newspaper of Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Corinthians 13:4-7. Love is patient and kind. Trích nguồn từ https://www.bible.com/bible/111/1CO.13.4-7.niv

Gioan 13: 34. Điều Răn Mới Trích nguồn từ https://catechesis.net/ga-1331-33a-34-35-dieu-ran-moi/

Mark 12: 31. Giới răn đứng đầu. Trích nguồn từ https://tgpsaigon.net/bai-viet/chua-nhat-31-thuong-nien-nam-b-gioi-ran-dung-dau-mc-12-28b-34-49952

Phạm Quốc Văn (2009). Cuộc sống tròn đầy. Nxb TG, tr. 113

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-07-07

Cách trích dẫn

Phạm, Quốc Văn. 2022. “Bàn về Hai chữ ‘tình yêu’”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 2 (3):85-92. https://doi.org/10.54855/csl.22239.

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.