Tình Yêu Hôn Nhân

Các tác giả

  • Nét Bút Chì, MTG Bà Rịa Học Viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình tại Tp. HCM, Việt Nam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.22234

Từ khóa:

Hôn nhân, ý định tình yêu, đời sống hôn nhân, hạnh phúc, gia đình

Tóm tắt

Hôn nhân không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên hay của các năng lực tự nhiên, vô ý thức tạo thành. Nhưng đó là một tổ chức khôn ngoan của Tạo Hóa để thực hiện ý định tình yêu của Ngài trong nhân loại. Tình yêu đích thực là con đường dẫn đôi bạn bước vào đời sống hôn nhân, và là yếu tố quan trọng để xây dựng xã hội lành mạnh. Một gia đình thuận thảo, êm ấm là ước mơ của nhiều người. Hạnh phúc và sự ấm êm của gia đình tùy thuộc vào sự chuẩn bị của đôi bạn trước khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình; và sự đồng hành của cả cộng đoàn.

Abstract

The institution of marriage is not the consequence of chance or unconscious, natural processes. However, it is a clever arrangement of the Creator to carry out His loving purpose for humanity. True love is the road that leads a couple to wed, and it is essential to the development of a healthy society. Many individuals want for a harmonious, quiet household. The happiness and warmth of the family relies on the preparation of the couple before to marriage and on the assistance of the community

Keywords: Marriage, love intentions, marriage life, happiness, family

Tiểu sử Tác giả

Nét Bút Chì, MTG Bà Rịa, Học Viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình tại Tp. HCM, Việt Nam

Nét Bút Chì bà bút danh của một Nữ Tu, tu sĩ Dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa, Việt Nam. Nét Bút Chì là học viên tại Học Viện Liên Dòng Phaolô Nguyễn Văn Bình tại Tp. HCM, Việt Nam.

Net But Chi is the alias of a nun, specifically a nun of the Lovers of the Cross convent in Ba Ria, Vietnam. Net But Chi is a student the Paul Nguyen Van Binh Inter - Religions Congregations Theological Institute, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Đức Giáo Hoàng Phanxicô (2021). Tông huấn Niềm vui của Tình Yêu, số 206. Trích nguồn từ https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-huan-amoris-laetitia-niem-vui-cua-tinh-yeu-41885

Hội đồng Giám mục Việt Nam (2016). Thư Chung gửi Cộng đoàn Dân Chúa, số 5. Trích nguồn từ http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/thu-chung-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-gui-cong-dong-dan-chua_a3905

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1981). Tông Huấn Familiaris Consortio - Nhiệm vụ gia đình Kitô hữu trong thế giới ngày nay, số 66. Trích nguồn từ https://catechesis.net/tong-huan-familiaris-consortio-gia-dinh-kito-huu-cua-dgh-gioan-phaolo-ii-ngay-22-11-1981-1/

Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2346 (2015). Trích nguồn từ https://giaolyductin.net/sach-giao-ly-cua-hoi-thanh-cong-giao-phan-i-doan-ii-chuong-ii-muc-3-tiet-1-456-483.html

Giáo lý Hội Thánh Công giáo (2021). Các số 2360-2361, 2397-2398. Trích nguồn từ https://giaolyductin.net/sach-giao-ly-cua-hoi-thanh-cong-giao-muc-luc-tong-quat.html

Trích lại trong Hội đồng Giám mục Việt Nam (2016). Tâm Thư gửi các gia đình Công giáo, năm 2016, số 08. Trích nguồn từ http://giaoxuvnparis.org/chi-tiet/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-tam-thu-gui-cac-gia-dinh-cong-giao.html

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-06-01

Cách trích dẫn

Nét, Bút Chì. 2022. “Tình Yêu Hôn Nhân”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 2 (3):33-40. https://doi.org/10.54855/csl.22234.

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.