Năm Toàn Xá – Thời Gian Trọn Vẹn Dành Cho Thiên Chúa Và Sống Công Bình Với Nhau

Phân Tích Bản Văn Lv 25, 8-17

Các tác giả

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.22227

Từ khóa:

Năm toàn xá, kính sợ, Thiên Chúa, công bình, Luật, thời gian thánh

Tóm tắt

Sách Lê-vi ghi lại những điều luật mà Thiên Chúa ban con cái Ít-ra-en để họ sống đúng giao ước, và nhờ đó họ cũng nhận ra sự thánh thiện của Ngài. Sự thánh thiện ấy còn được thể hiện qua việc Thiên Chúa muốn dân Ngài nên thánh. Chính vì ước muốn ấy mà Thiên Chúa ấn định cho dân Ngài những thời gian đặc biệt, cụ thể là Năm toàn xá (Lv 25,8-17). Trong năm toàn xá, dân Chúa được mời gọi sống tinh thần “một sa-bát trọn vẹn” để phụng thờ Thiên Chúa và phải trở về với những giá trị cốt lõi mà Thiên Chúa ấn định. Những giá trị cốt lõi ấy phải là điểm tựa và tác động đến mọi tương quan của dân, đồng thời linh hoạt chúng trở nên hài hòa.

Trong bài viết này, đầu tiên sẽ là phần phê bình bản văn Lv 25,8-17, và sức năng động cấu trúc của nó. Sau đó là phần phân tích bản văn xoay quanh chủ đề Năm toàn xá: (1) Năm toàn xá là thời gian thánh dành riêng cho Thiên Chúa; (2) Năm toàn xá là một “sa-bát trọn vẹn” để phụng thờ Thiên Chúa; (3) Năm toàn xá là thời gian phục hồi nền công bình mà Thiên Chúa muốn. Cuối cùng là phần suy tư phản tỉnh và liên hệ thực tế đến việc thực hành Năm toàn xá trong Giáo Hội Công Giáo.

Year of amnesty - A Year Dedicated to God and Righteous Coexistence - Text Analysis of Lv 25, 8-17

The book of Leviticus contains the commandments that God provided to the children of Israel in order for them to live in accordance with the covenant and therefore accept His holiness. That holiness is also demonstrated through God's desire for his people to be holy. It is for this reason that God designates unique seasons for his people, namely the Jubilee Year (Lev 25:8-17). Throughout the Jubilee year, God's people are urged to live in the spirit of "one whole sabbath" in order to worship God and rediscover God's basic principles. These essential ideals must serve as the fulcrum, affecting all human connections while simultaneously flexing them toward harmony.

The first section of this paper will be devoted to a critique of the Lv 25.8-17 text and its structural dynamics. Then there is a textual examination of the Jubilee theme: (1) The Jubilee Year is a holy period dedicated to God; (2) The plenary year is a "full sabbath" of God worship; (3) The Jubilee Year is the time to restore God's desired justice. Finally, there is a study on and practical connection to the Catholic Church's Jubilee practice.

Keywords: Year of amnesty, Fear, God, Righteousness, Law, Holy Time

Tiểu sử Tác giả

Giuse-Tuân Vũ Chí Thành, S.J., Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Vietnam

Giuse-Tuân Vũ Chí Thành, S.J.  là tu sĩ Dòng Tên, Việt Nam. Vũ Chí Thành hiện đang là sinh viên Thần học Năm I tại Học Viện Thánh Giuse Dòng Tên, Việt Nam.

Joseph-Tuan Vu Chi Thanh  is a Vietnamese Jesuit. Vu Chi Thanh is a first-year theology student at Saint Joseph Jesuit Scholasticate, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

A. Clarke (1999). Lv 25:8, Leviticus, in Clarke's Commentaries. Albany, NewYork: Logos Library System, Ages Software.

C. Simeon (1832). Genesis to Leviticus, in Horae Homileticae 1. London: Samuel Holdsworth, 669.

C.F. Keil & F. Delitzsch (1999). Commentary on the Old Testament. Albany, NewYork: Logos Library System, 906.

Gerald O’ Collins and Edward G. Farrugia (2000). A Concise Dictionary of Theology. NewYork: Paulist Press, 128.

George Angus Fulton Knight (2001). Leviticus, in The Daily Study Bible Series. Louisville: Westminster John Knox Press, 152.J. Wesley (1999). Leviticus, in Wesley's Notes. Albany, NewYork: Logos Library System, Ages Software.

John H. Sailhamer (1992). The Pentateuch as Narrative: A Biblical Theological Commentary. Michigan: Zondervan, 361.

J. E. Hartley (2002). Leviticus, in Word Biblical Commentary. Dallas: Word Incorporated, 418.

Matthew Henry (2000). Genesis – Deuteronomy, in Matthew Henry's Commentary on The Whole Bible 1. Grand Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library, 1182.

Nguyễn Công Đoan (2017). Sự Công Bằng Về Đất Đai Trong Cựu Ước, trong Hợp Tuyển Thần Học 51. Hà Nội: Tôn Giáo, 167-168.

Robert Jamieson (1871). Leviticus, in Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. Grand Rapids: Christian Classics Ethereal Library, 368.

Richard S. Hess (2008). Leviticus, in The Expositor’s Bible Commentary 1, edited by Tremper Longman III and David Garland. Michigan: Zondervan, 850.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-03-28

Cách trích dẫn

Vũ, Chí Thành. 2022. “Năm Toàn Xá – Thời Gian Trọn Vẹn Dành Cho Thiên Chúa Và Sống Công Bình Với Nhau: Phân Tích Bản Văn Lv 25, 8-17”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 2 (2):67-79. https://doi.org/10.54855/csl.22227.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả