Đời sống thinh lặng của các tu sĩ Công giáo trong các dòng tu hiện nay

The quiet lifestyle of Catholic religious in contemporary religious orders

Các tác giả

  • Đa Minh Saviô Bơ Nhong Ya Âu, O.Cist Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam
  • Giuse Trần Lưu Tuyển Long, O.Carm Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0005-9627-6638
  • Giuse Vianey Đậu Viết Năng, O.Carm Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0002-1669-1283
  • Giuse Nguyễn Văn Tuyên, C.S. Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam https://orcid.org/0009-0004-8482-5743

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24413

Từ khóa:

Đời sống thinh lặng, cô tịch, tu sĩ, dòng tu, Công giáo

Tóm tắt

Mục đích của bài nghiên cứu này cho thấy việc giữ thinh lặng của sinh viên lớp Triết 1 Học viện thánh Anphongsô khá khả quan. Tất cả quý thầy đa số là đã dành thời gian cho việc giữ thinh lặng và sống đời sống thinh lặng, mặc dù mỗi dòng có một linh đạo riêng và đặc sủng khác nhau. Qua việc giữ thinh lặng, cũng là 1 cách để các thầy cảm nhận được ơn Chúa và tương quan với Ngài cách mật thiết hơn. Vì vậy, thinh lặng chính là sự cần thiết của đời tu.

Abstract

The purpose of this study is to show that first-grade philosophy students at St. Alphonsus maintained a rather active silence. Most brothers and sisters spend their time in silence and live a quiet life, although each order has a different spirituality and charism. By remaining silent, it is also a way for monks to feel God's grace and connect with Him more closely. Therefore, silence is essential to monastic life.

Tiểu sử của Tác giả

Đa Minh Saviô Bơ Nhong Ya Âu, O.Cist, Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Đa Minh Saviô Bơ Nhong Ya Âu là tu sĩ Hội dòng Xitô Đức Mẹ Vô Nhiễm (O.Cist). Hiện nay thầy Đa Minh Saviô Bơ Nhong Ya Âu đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Dominic Savio Bo Nhong Ya Au is currently a brother at the O.Cist. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Giuse Trần Lưu Tuyển Long, O.Carm, Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Trần Lưu Tuyển Long là tu sĩ Hội dòng Cát Minh (O.Carm). Hiện nay thầy Giuse Trần Lưu Tuyển Longđang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Tran Luu Tuyen Long is currently a brother at the O.Carm. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Giuse Vianey Đậu Viết Năng, O.Carm, Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Vianey Đậu Viết Năng, O.Carm là tu sĩ Hội dòng Cát Minh (O.Carm). Hiện nay thầy Giuse Vianey Đậu Viết Năng, O.Carm đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Vianey Dau Viet Nang is currently a brother at the O.Carm. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Giuse Nguyễn Văn Tuyên, C.S., Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam

Tu sĩ Giuse Nguyễn Văn Tuyên là tu sĩ Hội dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô - Scalabrini (C.S.). Hiện nay thầy Giuse Nguyễn Văn Tuyên đang là sinh viên Học Viện Thánh Alphongso, Dòng Chúa Cứu Thế, Việt Nam.

Br. Joseph Nguyen Van Tuyen is currently a brother at the C.S. He is a first-year student at the Saint Alphonsus Theologate, Congregation of the Most Holy Redeemer, Vietnam.

Tài liệu tham khảo

Sách

Tu luật Cha Thánh Biển Đức và chú giải, Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca.

Thomas Merton, Cầu nguyện chiêm niệm, Phan Văn Phi - Nguyễn Bá Lệ chuyển ngữ (HCM: NXB. Đồng Nai, 2022).

P.M. Bruno, Lắng nghe Thiên Chúa Tĩnh lặng Đan tu, Đan viện Thiên Phước chuyển ngữ.

Sr. Vilma Seelaus .OCD, Chia trí trong cầu nguyện: ân phúc hay sự nguyền rủa, chuyển ngữ: Lm. Giuse Lê Công Đức .PSS

Những tài liệu khác

Nguyễn Văn Thường, “Giá trị của sự thinh lặng”, truy cập ngày 23-1-2024. https://dcvphanxicoxavie.com/vn/Nhan-Ban-Thieng-Lieng-On-Goi/Gia-Tri-Cua-Su-Thinh-Lang.html.

Nguyễn Văn Viên, Đức Giêsu Kitô - Đường thinh lặng, truy cập ngày 23-1-2024. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/duc-giesu-kito-duong-thinh-lang-40526

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-03-18

Cách trích dẫn

Bơ, Nhong Ya Âu, Lưu Tuyển Long Trần, Viết Năng Đậu, và Văn Tuyên Nguyễn. 2024. “Đời sống Thinh lặng của các Tu Sĩ Công giáo Trong các dòng Tu hiện Nay: The Quiet Lifestyle of Catholic Religious in Contemporary Religious Orders”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (1):21-34. https://doi.org/10.54855/csl.24413.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.