Mô hình cầu nguyện của Chúa Giêsu

Theo Tin Mừng Thánh Luca

Các tác giả

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.22213

Từ khóa:

Cầu nguyện, Cha, Mô hình cầu nguyện, Ý Cha

Tóm tắt

Cầu nguyện luôn là một hoạt động quan trọng thường ngày trong cuộc của những người Kitô Giáo. Nếu không cầu nguyện, con người rất dễ bị rơi vào các cuộc cám dỗ của ma quỉ, và bị xa ngã. Chúa Giêsu trong vườn cây dầu đã nhắc nhở các môn đệ phải tỉnh thức và cầu nguyện để không bị xa trước cám dỗ (Luke, 2022) (Luke 22: 46). GiáoHội luôn dạy chúng ta 'hãy cầu nguyện như những hơi thở hoặc nhịp đập của trái tim' thường ngày (Francis, 2021)(Nguyễn, 2020). Điều này cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của việc cầu nguyện. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cầu nguyện như thế nào cho thật phù hợp, vì nhiều khi mình chỉ biết ‘cầu xin’ hơn là cầu nguyện. Tuy cầu xin cũng là một dạng của cầu nguyện, nhưng có vẻ chỉ đi một chiều từ con người đến Thiên Chúa, mà không biết Thánh ý của Thiên Chúa là gì trong mỗi lần mình cầu xin. Bài viết này sẽ trình bày một mô hình cầu nguyện rất đẹp Lòng Thiên Chúa, vì mô hình cầu nguyện này là mô hình rút ra từ chính lời cầu nguyện chân thành của Chúa Giêsu trong lúc Ngài cầu nguyện một cách khẩn thiết nhất, trước khi bước vào cuộc khổ hình.

Abstract

Prayer has always been an important daily activity in the lives of Christians. If people do not pray, it is very easy to fall into the temptations of the devil, and fall away. Jesus in the Garden of Olives reminded his disciples to watch and pray so as not to be far from temptation (Luke, 2022) (Luke 22:46). The Church has always taught us to 'pray like breaths or heartbeats' every day (Francis, 2021) (Nguyễn, 2020). This shows the special importance of prayer. However, not everyone knows how to pray properly, because sometimes we just know how to 'beg' rather than pray. Although asking is also a form of prayer, it seems to only go one way from man to God, without knowing what God's will is every time we ask. This article will present a model of prayer that is very pleasing to God, because this model of prayer is a model drawn from Jesus' sincere prayer when he prayed most urgently, before when entering torture.

Tiểu sử Tác giả

Giuse PGS. TS. Phạm Vũ Phi Hổ, Học Viện Công Giáo Việt Nam

Assoc. Prof. Pham Vu Phi Ho, Ph.D., Associate professor at The Catholic Institute of Vietnam, Assoc. Dean of the Faculty of Foreign Languages, Van Lang University, Vietnam. He used to be a Vice-President of Ba Ria – Vung Tau University, and Vice-President and Dean of Faculty of Foreign Languages of Van Hien University, Vietnam. Pham has been published 57 research articles in both local and International Journals (ISI/Scopus-indexed), and 8 books and course-books, 2 course-books were used for undergrad students at HCMC Open University, VN, and one course-book was used for both the undergraduate and graduate level at Lourdes College, Higher Education Department, Cagayan de Oro City, Philippines. He has international experience in teaching English at Suranaree University of Technology, Thailand; especially, he worked as a Professor for Gyeongju University, South Korea, in 2014. He is the Vice President for Administrative Affairs of the AsiaCALL and the managing editor of its Online Journal. He is now the Editor-in-chief of the International Journal of TESOL & Education. He is also an editor for the Asian Journal of Applied Linguistics (Scopus), an editor for the World Journal of English Language (scopus), and a peer reviewer for some international Journals indexed in ISI/Scopus such as Computer Assisted Language Learning, Open Sage, International Journal of Instruction. His main interests include Academic Writing, peer responses, translation, Teaching methodologies, and Technology-enhanced learning.

Tài liệu tham khảo

Pope Francis (2021). ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là hơi thở mang lại ý nghĩa cho công việc của chúng ta. Retrieved April 2022, from Vatican News: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2021-06/dtc-phanxico-tiep-kien-chung-kien-tri-cau-nguyen.html

Nguyễn, E. (2020). Sống, cầu nguyện như hơi thở. Retrieved April 2022, from Mái Ấm Nazareth: https://giadinhnazareth.org/ton-giao/song-cau-nguyen-nhu-hoi-tho/

Luke. (2022). The Agony in the Garden. Retrieved April 2022, from United States Conference of Catholic Bishop: https://bible.usccb.org/bible/luke/22?14

Tải xuống

Đã Xuất bản

2022-05-12

Cách trích dẫn

Pham, Vu Phi Ho. 2022. “Mô hình cầu nguyện của Chúa Giêsu: Theo Tin Mừng Thánh Luca”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 2 (1):20-23. https://doi.org/10.54855/csl.22213.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả