Phá thai và an tử - thực trạng xã hội và quan điểm của Giáo hội

Abortion and Euthanasia: Social Reality and the Church's Perspective

Các tác giả

  • Ts. Nguyễn Văn Lý, S.V.D. Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24427

Từ khóa:

phá thai, an tử, luân lý, Giáo hội, xã hội

Tóm tắt

Vấn đề phá thai hiện nay là một điểm nóng trong xã hội, đặc biệt được quan tâm bởi Giáo hội. Phá thai được xem là một hành động đáng lên án và vi phạm trọng đại đối với quyền sống của thai nhi và đạo đức, với quan điểm rằng sự sống là một món quà quý báu từ Thiên Chúa và không ai có quyền phạm vào quyền này. Mặc dù nhiều quan điểm xã hội hiện đại đưa ra lập luận về quyền tự do cá nhân và kiểm soát dân số, quan điểm của Giáo hội vẫn kiên định trong việc phản đối mọi hình thức làm tổn thương đến sự sống con người, bao gồm cả phá thai và an tử chủ động. Đồng thời, Giáo hội nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc tôn trọng và bảo vệ sự sống, không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cuộc sống được coi là một món quà quý báu và mỗi người đều có trách nhiệm đảm bảo sự sống "sinh sôi nảy nở", bảo vệ vững chắc giá trị của cuộc sống con người.

Abstract

The issue of abortion is currently a hot topic in society, particularly concerning the stance of the Church. Abortion is viewed as a condemnable act and a serious violation of the rights of the unborn child and of morality, with the belief that life is a precious gift from God and no one has the right to infringe upon it. Despite modern societal perspectives advocating for personal freedom and population control, the Church's stance remains steadfast in opposing any form of harm to human life, including abortion and euthanasia. Additionally, the Church emphasizes the importance of respecting and protecting life, not only as an individual responsibility but also as a societal duty. Life is considered a precious gift, and everyone has a responsibility to ensure that life "flourishes," safeguarding the inherent value of human life.

Tiểu sử Tác giả

Ts. Nguyễn Văn Lý, S.V.D., Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

Ts. Nguyễn Văn Lý, S.V.D., là học viên của Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình.

Tài liệu tham khảo

J. Harris, The Value of Life: An Introduction to Medical Ethics (New York: Routledge, 2001), tr. 25.

X. Lê Nga. “Mỗi năm Việt Nam có 350.000 ca phá thai.” Sức khỏe (23-09-2019). Truy cập ngày 04-06-2021, https://vnexpress.net/moi-nam-viet-nam-co-350-000-ca-pha-thai-3986114.html.

Gioan Phaolô II, Tin mừng Sự sống: Evangelium Vitae, số 4.

X. D. Tettamanzi & G. Durand, Nguyễn Văn Tuyến, bs. Tân Đạo đức Sinh học Kitô (Huế: Đại chủng viện Huế, 2003), tr. 342.

X. D. Tettamanzi & G. Durand, Ibid., tr. 343.

X. “Luật phá thai ở các nước trên thế giới.” Pháp luật đó đây (19-10-2015). Truy cập ngày 04-06-2021, https://mdanluat.thuvienphapluat.vn/ luat-pha-thai-o-cac-nuoc-tren-the-gioi-138268.

Trần Mạnh Hùng, An tử và Trợ tử dưới nhãn quan thần học luân lý (Hà Nội: Tôn giáo, 2004), tr. 59-61.

Richard M. Gula, Euthanasia: Moral and Pastoral Perspectives (New York: Paulist, 1994), tr. 7.

Tôma Aquinô, Suma Theologica, p. II-II, q. 64, a. 5.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-26

Cách trích dẫn

Nguyễn, Văn Lý. 2024. “Phá Thai Và an tử - thực trạng Xã hội Và Quan điểm của Giáo hội: Abortion and Euthanasia: Social Reality and the Church’s Perspective”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (2):76-84. https://doi.org/10.54855/csl.24427.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.