Lập trường an tử trên nền tảng nhân phẩm

The position on euthanasia based on human dignity

Các tác giả

  • Thomas Thiện Nguyễn Văn Chiến, Dòng Xitô Mỹ Ca Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

DOI:

https://doi.org/10.54855/csl.24424

Từ khóa:

An tử, phẩm giá, giáo dục

Tóm tắt

Cuộc sống ngày nay phát triển đa dạng với tiến bộ trong khoa học, kỹ thuật, kinh tế và y học, mang lại nhiều phát minh mới giúp cải thiện đời sống con người. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra tác động tiêu cực khi thương mại hóa giá trị tinh thần, làm mất đi tư duy đạo đức và luân lý của con người. Điều này dẫn đến việc phổ biến phá thai, tự sát và an tử như một quyền lợi. Sự tập trung vào nhu cầu vật chất và niềm vui giả tạo khiến con người mất đi ý nghĩa của cuộc sống và không tôn trọng tính thánh thiêng của sự sống. Trong bối cảnh này, vai trò của giáo dục là khẳng định và tôn trọng phẩm giá của con người, bảo vệ quyền sống và nhấn mạnh tính thánh thiêng của cuộc sống. Hành vi an tử xâm phạm đến sự sống và phẩm giá con người, và không có hình thức nào của nó là chấp nhận được. Mặc dù bệnh nhân có thể đối mặt với cơn đau đớn, họ vẫn phải được tôn trọng và được hỗ trợ bằng các phương pháp giảm đau không ảnh hưởng đến ý thức của họ. Yêu thương và quan tâm của chúng ta đối với họ không chỉ là một nhiệm vụ đạo đức mà còn là biểu hiện của sự đồng cảm và tôn trọng đích thực đối với cuộc sống.

Abstract

Life today is characterized by diverse developments in science, technology, economy, and medicine, bringing about numerous innovations that improve human life. However, this also leads to negative impacts as spiritual values become commercialized, eroding human moral and ethical reasoning. This has led to the widespread practice of abortion, suicide, and euthanasia as rights. The focus on material needs and superficial pleasures has caused people to lose sight of the meaning of life and to disregard the sacredness of life. In this context, the role of education is to affirm and respect the dignity of human beings, protect the right to life, and emphasize the sacredness of life. Euthanasia violates the life and dignity of human beings, and no form of it is acceptable. Even though patients may face excruciating pain, they must still be respected and supported with pain relief methods that do not affect their consciousness. Our love and care for them are not only a moral duty but also an expression of genuine empathy and respect for life.

Tiểu sử Tác giả

Thomas Thiện Nguyễn Văn Chiến, Dòng Xitô Mỹ Ca, Học Viện Liên Dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình, Vietnam

Thomas Thiện Nguyễn Văn Chiến, Dòng Xitô Mỹ Ca, là học viên của Học Viện Liên dòng Phaolo Nguyễn Văn Bình.

Tài liệu tham khảo

Gioan Phaolo II, Tiến về Ngàn Năm Thứ Ba, Roma 1994, tr 237.

X. Bộ giáo Lý Đức Tin, Tuyên Ngôn về An Tử, phần III. Trích từ Trần Mạnh Hùng, An tử - trợ tử dưới nhãn quan Thần Học Luân Lý, tr 329.

X. Bộ giáo Lý Đức Tin, Tuyên ngôn về An tử - phần II. Trích từ Trần Mạnh Hùng, An tử - trợ tử dưới nhãn quan Thần Học Luân Lý, tr 328.

X. Cđ Vatican II, Gaudium et Spes số 15-17.

X. Cđ Vatican II, Gaudium et Spes, số 63.

Đạo đức sinh học, Nhóm biên soạn, tr 77

Đức Benedicto XVI, Thông điệp Spe Salvi, số 39.

Đức Gioan Phaolo II, Tin Tưởng và Hy Vọng, số 210.

Đức Benedicto XVI, Spe salvi, số 1.

Đức Gioan Phaolo II, Tin Mừng Sự Sống, số 52.

Đức Gioan Phaolo II, Thông điệp Tin Mừng Sự Sống, Số 2.

X. Đức Benedicto XVI, Spe salvi, số 10.

X. Đức Gioan Phaolo II, Tiến về ngàn năm thứ ba, Roma 1994, tr 155.

Đức Pio XII, Diễn từ gửi đại học Quốc Tế Chuyên Viên Gây Mê, 24-11-1957.

X. Cđ Vatican II, Hiến Chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng, số 18.

X. Gioan Phaolo II, Thông điệp Centesimus Annus (1/5/1991), số 24.

Gioan Phaolo II, Tiến về Ngàn Năm Thứ Ba, Roma 1994, tr 78.

Gioan Phaolo II, Thông Điệp Tin Mừng về Sự Sống, Số 19.

X. Trần Mạnh Hùng, An tử - trợ tử dưới nhãn quan Thần Học Luân Lý, tr 278.

X. Phạm Văn Tú, Thực hành y khoa và vấn đề an tử - trợ tử dưới nhãn quan luân lý Công Giáo, tr 141.

X. Nguyễn Văn Khôi, Luân lý Kito giáo qua mười điều răn – quyển 2, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 2013, tr 115.

X. Phạm Văn Tú, Thực hành y khoa và vấn đề an tử - trợ tử dưới nhãn quan luân lý công giáo, An tôn và Đuốc sáng, 2006, tr 96.

X. Maria Paz Marino, Cuối Cùng Ta cũng Tự Do, Bellarmin – desclée de Brouwer, tr 199.

X. Thánh Bộ giáo Lý Đức Tin, Tuyên Ngôn An Tử, phần II. Trích từ Trần Mạnh Hùng, An tử - trợ tử dưới nhãn quan Thần Học Luân Lý, tr 328.

X. Thomas Merton, Không ai là Một Hòn Đảo, tr 215 - 216.

Tải xuống

Đã Xuất bản

2024-06-26

Cách trích dẫn

Nguyễn, Văn Chiến. 2024. “Lập trường an tử Trên nền tảng nhân phẩm: The Position on Euthanasia Based on Human Dignity”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 4 (2):40-58. https://doi.org/10.54855/csl.24424.

Số

Chuyên mục

Research Articles

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.