[1]
N. T. Đinh, “Đối Thoại về Ơn Cứu Độ để Loan Báo Tin Mừng tại Á Châu: Dialogue on Salvation to Proclaim The Gospel in Asia”, csl, vol 3, số p.h 4, tr 1–14, tháng 12 2023.