Đinh, N. T. (2023) “Đối Thoại về Ơn Cứu Độ để Loan Báo Tin Mừng tại Á Châu: Dialogue on Salvation to Proclaim The Gospel in Asia”, Khoa Học Công Giáo và Đời Sống, 3(4), tr 1–14. doi: 10.54855/csl.23341.