Nguyễn, Thái Hiệp. 2023. “Giới thiệu: Preface”. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống 3 (2):i-ii. http://khoahocconggiao.org/index.php/tckh/article/view/69.