Đinh, N. T. (2023). Đối Thoại về Ơn Cứu Độ để Loan Báo Tin Mừng tại Á Châu: Dialogue on Salvation to Proclaim The Gospel in Asia. Khoa Học Công Giáo Và Đời Sống, 3(4), 1–14. https://doi.org/10.54855/csl.23341