(1)
Đinh, N. T. Đối Thoại về Ơn Cứu Độ để Loan Báo Tin Mừng tại Á Châu: Dialogue on Salvation to Proclaim The Gospel in Asia. csl 2023, 3, 1-14.