[1]
Đinh, N.T. 2023. Đối Thoại về Ơn Cứu Độ để Loan Báo Tin Mừng tại Á Châu: Dialogue on Salvation to Proclaim The Gospel in Asia. Khoa Học Công Giáo và Đời Sống. 3, 4 (tháng 12 2023), 1–14. DOI:https://doi.org/10.54855/csl.23341.