Quay trở lại Chi tiết Bài báo Hiện trạng ơn gọi đời sống thánh hiến của một số Dòng tu đang hiện diện tại Sài gòn năm 2022 Tải xuống Tải xuống PDF